Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2015.42/1-06
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 42/1 2015
Grupowanie rozkładów w jednorodne klasy na przykładzie klasyfikacji gospodarstwach domowych o różnym typie biologicznym

Autorzy: Anna Turczak
Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie

Patrycja Zwiech
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: dochód rozporządzalny gospodarstwo domowe test Kołmogorowa-Smirnowa taksonomia
Rok wydania:2015
Liczba stron:15 (89-103)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest zaprezentowanie nowego sposobu dzielenia rozkładów na jednorodne grupy oraz wykorzystanie go do podziału typów biologicznych gospodarstw domowych na klasy o jak najbardziej podobnych rozkładach. Jako miernik stopnia podobieństwa rozkładów wykorzystano statystykę λ (lambda), która jest oparta na maksymalnej bezwzględnej wartości różnicy między dwiema dystrybuantami empirycznymi. Na podstawie wartości statystyki λ obliczonej dla każdej z par rozkładów trzynaście typów biologicznych gospodarstw domowych podzielono na osiem jednolitych klas. Podział ten skutkował utworzeniem pięciu grup jednoelementowych, dwóch grup dwuelementowych oraz jednej grupy czteroelementowej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Arnold T.B., Emerson J.W. (2011), Nonparametric goodness-of-fit tests for discrete null distributions, „The R Journal”, vol. 2, nr 3.
2.Bal I. (2012), Marginalizacja i wykluczenie społeczne jako bariera rozwoju regionalnego, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, nr 28. Budżety gospodarstw domowych w 2013 r. (2014), GUS, Warszawa.
3.Domański H., Karpiński Z., Pokropek A., Przybysz D., Sawiński Z., Słomczyński K.M., Trzciński R. (2012), Metodologia badań nad stratyfikacją społeczną, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
4.Dziechciarz J. (red.) (2002), Ekonometria. Metody, przykłady, zadania, Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
5.Kołodko G. (2014), Społeczne i przestrzenne aspekty zróżnicowania dochodów we współczesnym świecie, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, nr 39.
6.Kot S.M., Jakubowski J., Sokołowski A. (2007), Statystyka, Difin, Warszawa.
7.Piszczała J. (red.) (2000), Matematyka i jej zastosowanie w naukach ekonomicznych, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań.
8.Młodak A. (2006), Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej, Difin, Warszawa.
9.Panek T. (2011), Ubóstwo, wykluczenie społeczne i nierówności. Teoria i praktyka pomiaru, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
10.Pliszka T. (2004), Skutki nierówności społecznych, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, nr 5.
11.Razali N.M., Wah Y.B. (2011), Power comparisons of Shapiro-Wilk, Kolmogorov-Smirnov, Lilliefors and Anderson-Darling tests, „Journal of Statistical Modeling and Analytics”, vol. 2, nr 1.
12.Rószkiewicz M. (2012), Metody ilościowe w badaniach marketingowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
13.Witkowski M. (red.) (2010), Statystyka matematyczna w zarządzaniu, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań.
14.Turczak A., Zwiech P. (2015a), Zróżnicowanie dochodów ludności według województw, „Wiadomości Statystyczne”, nr 12.
15.Turczak A., Zwiech P. (2015b), Podobieństwo województw w Polsce pod względem rozkładu wydatków ich mieszkańców, „Ekonomia XXI Wieku”, nr 3 (7).