Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2015.42/1-13
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 42/1 2015
Analiza zależności cen działek budowlanych od czasu dojazdu do centrum miasta na przykładzie aglomeracji szczecińskiej

Autorzy: Marcin Bas
ESTIT

Sebastian Gnat
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: suburbanizacja analiza rynku nieruchomości
Rok wydania:2015
Liczba stron:12 (203-214)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Na przestrzeni kilkunastu lat obserwuje się w Polsce (analogicznie do krajów wysokorozwiniętych kilkadziesiąt lat temu) proces, w którego ramach część ludności zamieszkującej duże ośrodki miejskie podejmuje decyzję o zmianie miejsca zamieszkania i przenosi się do miejscowości zlokalizowanych w niewielkiej odległości od miasta. Proces ten jest szeroko określany suburbanizacją, którą można rozumieć jako przenoszenie form przestrzennych miasta oraz form życia miejskiego poza miasto centralne na tereny w jego sąsiedztwie oraz zespalanie funkcjonalne obszarów podlegających suburbanizacji z miastem centralnym. Jednym z głównych czynników związanych z suburbanizacją jest niższa niż w mieście centralnym cena gruntów. W artykule zestawiono koszty zakupu gruntu poza miastem w porównaniu z gruntami w mieście centralnym z uwzględnieniem dodatkowych kosztów związanych z dojazdem do centrum aglomeracji. W ten sposób spróbowano odpowiedzieć na pytanie, czy rynek uwzględnia w cenach działek ponoszenie przez właścicieli nieruchomości wyższych kosztów związanych z transportem. Obszar badania obejmuje aglomerację szczecińską. Dane dotyczące cen gruntów pochodzą z roku 2008 oraz 2014.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Badoe D., Miller E. (2000), Transportation-land use interaction: empirical findings in North America, and their implications for modeling, „Transportation Research” D, vol. 5, nr 4, s. 235–263.
2.Ciok S., Migoń P. (red.) (2010), Przekształcenia struktur regionalnych. Aspekty społeczne, ekonomiczne i przyrodnicze, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Wrocław.
3.Dylewski R. (2007), Żywiołowa suburbanizacja w świetle raportu komisji europejskiej i wnioski dla Polski, „Człowiek i Środowisko”, nr 1–2.
4.Doszyń M. (2006), Wpływ procesu suburbanizacji na sytuację w mieszkalnictwie w gminach wokół Szczecina w latach 1996–2003, w: Polityka mieszkaniowa miasta Szczecina – zasoby mieszkaniowe w Szczecinie jako element rynku nieruchomości, Instytut Analiz, Diag
5.Foryś I., Putek-Szeląg E. (2009), Efekty demograficzne inwestycji mieszkaniowych w gminie Dobra Szczecińska, Zeszyty naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 561, „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania”, nr 15: Metody ilościowe w ekonomi
6.Gnat S. (2012), Suburbanizacja Szczecina i jej demograficzne efekty w latach 1995–2010, „Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości”, vol. 20, nr 3.
7.Gnat S. (2014), Konwergencja cenowa na lokalnych rynkach nieruchomości w aglomeracji szczecińskiej w latach 2008–2013, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 811, „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania”, nr 36: Metody ilościowe
8.Gnat S., Bas M. (2013), Statistical analysis of the chosen aspects of suburbanization process in Szczecin in 2006–2011, „Real Estate Management and Valuation”, vol. 21, nr 3.
9.Harris R. (2004), Creeping conformity: How Canada became suburban, University of Toronto Press, Toronto.
10.Kahn M.E. (2000), The Environmental Impact of Suburbanization, „Journal of Policy Analysis and Management”, vol. 19, nr 4, s. 569–586.
11.Köhler W.R. (2008), Suburbanization and Homeownership Rates, „Institute for Empirical Research in Economics University of Zurich Working Papers”, nr 382.
12.Kokot S., Kiepas-Kokot A. (2011), Efekty suburbanizacji aglomeracji szczecińskiej, „Wiadomości Statystyczne”, nr 7–8, s. 67–84.
13.Kopecky K.A., Suen R.M.H. (2010), A quantitative analysis of suburbanization and the diffusion of the automobile, „International Economic Review”, vol. 51, nr 4.
14.Lisowski A., Grochowski M. (2008), Procesy suburbanizacji. Uwarunkowania, formy i konsekwencje, w: Ekspertyzy do Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2008–2033, KPZK, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, t. 1, Warszawa, s. 217–280.
15.Mieskowski P., Mills E. (1993), The causes of metropolitan suburbanization, „Journal of Economic Perspectives”, vol. 7, nr 3.
16.Milczyńska-Hajda D. (2010), Miasto XXI wieku. Problemy – szanse – nowe strategie rozwoju. Wprowadzenie do tematu, Instytut Rozwoju Miast, Kraków.
17.Wiewel W., Persky J., Sendzik M. (1999), Private benefits and public costs: Policies to address suburban sprawl, „Policy Studies”, vol. 27, nr 1, s. 96–114.