Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 39/2 2015
ROLA PARTNERSTW BIZNES – NAUKA W PROCESIE TRANSFERU TECHNOLOGII

Autorzy: Honorata Howaniec
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Olga Okrzesik
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
Słowa kluczowe: partnerstwo międzysektorowe współpraca biznes – nauka transfer technologii
Rok wydania:2015
Liczba stron:14 (167-180)

Abstrakt

W artykule przedstawiono problem współpracy pomiędzy sferą nauki a sferą biznesu, jako partnerstwa międzysektorowego, które jest niezbędne do komercjalizacji wiedzy i efektywnego transferu technologii. Zarówno przedsiębiorstwa, jak i jednostki naukowo-badawcze dostrzegają potrzebę współpracy. Jednakże stosowane dotychczas rozwiązania w większości nie spełniają oczekiwań obu grup. Mimo deklaracji potrzeby wykorzystywania wiedzy w tworzeniu nowych produktów czy rozwiązań reprezentanci obu środowisk podkreślają istotny wpływ ograniczeń utrudniających sprawne funkcjonowanie współpracy. W artykule zdefiniowano pojęcie partnerstwa międzysektorowego, zidentyfikowano główne bariery utrudniające tworzenie sprawnego systemu transferu technologii i komercjalizacji wiedzy oraz zaproponowano model współpracy trójstronnej, którego celem jest zniwelowanie niektórych niedostatków zidentyfikowanych w ww. obszarze.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Chyba Z., Grudzewski W., Przedsiębiorczość akademicka w Polsce: osiąganie przewagi konkurencyjnej w wyniku komercjalizacji technologii, Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. H. Chodkowskiej, Warszawa 2011.
2.Gilejko L., Towalski R., Partnerzy społeczni. Konflikty, kompromisy, kooperacja, Poltext, Warszawa 2002.
3.Instrukcja stosowania produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego, „PI-PWP Innowacyjny model współpracy pomiędzy uczelniami wyższymi i przedsiębiorstwami, oparty na nowym systemie wdrażania technologii”, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Biels
4.Janasz K., Wiśniewska J., Innowacje i jakość w zarządzaniu organizacjami, CeDeWu, Warszawa 2013.
5.Jasiński A., Innowacje i transfer techniki w procesie transformacji, Difin, Warszawa 2006.
6.Karwowski J., Partnerstwo a rozwój regionu, w: S. Flejterski, J. Jasnowska, P. Lewandowski, W. Olejniczak (red.), Energia Pomorza Zachodniego. II Kongres Zachodniopomorski, Szczecin 2006.
7.Matusiak K.B., Guliński J. (red.), System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce – Siły motoryczne i bariery, PARP, Warszawa 2010.
8.Matusiak K.B., Zasoby i kierunki rozwoju infrastruktury przedsiębiorczości i transferu technologii, w: B. Matusiak, E. Stawasz, A. Jewtuchowicz (red.), Zewnętrzne determinanty rozwoju innowacyjnych firm, Katedra Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2001.
9.Moczała A., Zarządzanie innowacjami: narzędzie innowatyki, transferu technologii, zarządzanie technologią, Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, Bielsko-Biała 2005.
10.OECD, Local Partnerships for Rural Development, OECD, Paris 1990.
11.Trzmielak D., Komercjalizacja wiedzy i technologii: determinanty i strategie, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013.
12.Ustawa z dnia 19.12.2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, DzU 2009, nr 19 poz. 100.
13.Westholm E., Exploring the role of rural partnership, w: E. Westholm, M. Moseley, N. Stenlas (red.), Local Partnerships and Rural Development in Europe. A literature Review of Practice and Theory, Dalarna Research Institute, Falun 1999.
14.Zysnarski J., Partnerstwo publiczno-prywatne. Teoria i praktyka, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2003.