Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 39/2 2015
INSTRUMENTY MARKETINGU PERSONALNEGO W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRODUKCYJNYCH I USŁUGOWYCH

Autorzy: Mariola Grzybowska-Brzezińska
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Słowa kluczowe: marketing personalny marketing kadrowy zarządzanie zasobami ludzkimi
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:12 (381-392)

Abstrakt

Celem badań była identyfikacja i ocena instrumentów marketingu personalnego realizowanego w wybranych przedsiębiorstwach funkcjonujących w sektorze produkcji, usług edukacyjnych, usług finansowych i handlowych. Badania realizowano metodą wywiadu bezpośredniego wśród pracowników firm, wykorzystując standaryzowany kwestionariusz ankiety. W badanych przedsiębiorstwach idea budowania relacji z pracownikami jest w dość dużym stopniu wykorzystywana poprzez działania w zakresie poprawy warunków pracy, wykorzystania odpowiednich technik motywacji, wyznaczania ścieżki kariery zawodowej pracowników czy tworzenia dobrych relacji pracodawcy z pracownikami. Brak działań pracodawców w zakresie marketingu personalnego zidentyfikowano w podmiotach handlu detalicznego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Altkorn J., Kramer T., Leksykon marketingu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1998.
2.Baruk A.I., The Role of Personnel Marketing in a Contemporary Enterprise, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska 2005, Vol. XXXIX, nr 15.
3.Hopeja M., Nowe tendencje w nauce o organizacji i zarządzaniu, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2006.
4.Knechta Z., Michalski K., Kierowanie handlem i firmą handlową. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2008.
5.Król H., Ludwiczyński A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi: tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
6.Poczotek N., Marketing personalny w praktyce polskich przedsiębiorstw, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” 2004, nr 5.
7.Walczak W., Zarządzanie wiedzą i kreowanie kapitału intelektualnego współczesnego przedsiębiorstwa, „E-mentor” 2010, nr 2 (34).
8.Walkowiak R., Zarządzanie zasobami ludzkimi: kompetencje, nowe trendy, efektywność, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, Toruń 2007.
9.Zbiegień-Maciąg L., Marketing personalny, czyli jak zarządzać pracownikiem w firmie Wydawnictwo Business Press, Warszawa 1996.