Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 39/3 2015
DETERMINANTY EFEKTYWNOŚCI ALOKACJI ZASOBÓW PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA KREATYWNE

Autorzy: Paulina Młyńska
Uniwersytet Gdański
Słowa kluczowe: alokacja zasoby przedsiębiorstwo kreatywne zróżnicowanie przewaga konkurencyjna
Rok wydania:2015
Liczba stron:12 (117-128)

Abstrakt

W artykule podjęto problematykę przedsiębiorstw kreatywnych. W szczególności skoncentrowano się na czynnikach, które bezpośrednio lub pośrednio wpływają na efektywność alokacji zasobów przez te podmioty. Decyzje alokacyjne stanowią odzwierciedlenie reakcji przedsiębiorstwa na zachodzące na rynku zmiany – im szybsza reakcja, tym łatwiejsze dostosowanie się do zmian, a tym samym większe prawdopodobieństwo odniesienia sukcesu. Przedsiębiorstwa kreatywne generują zróżnicowane produkty o charakterze materialnym i niematerialnym. Obejmują różnorodne działalności od rękodzieła po nowe media, od małych lokalnych działalności po duże działające globalnie przedsiębiorstwa. Ich działalność oparta jest na takich zasobach, jak wiedza i umiejętności pracowników. Umiejętna alokacja tych zasobów wpływa pozytywnie na zwiększenie konkurencyjności i ekonomicznej wartości przedsiębiorstw kreatywnych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.ARP, Sektor kreatywny w województwach pomorskim i kujawsko-pomorskim, ARP S.A., Gdańsk 2012.
2.Bilton Ch., Management and Creativity: From Creative Industries to Creative Management, Wiley – Blackwell Publishing, USA 2007.
3.Caves R., Creative Industries. Contracts between arts and commerce, ,,The Journal of Economic Perspectives” 2003, Vol. 17, No. 2.
4.Cunningham S., Creative Enterprises, w: ARP, Sektor kreatywny w województwach pomorskim i kujawsko-pomorskim, ARP S.A., Gdańsk 2012.
5.Cziomer E., Globalizacja a stosunki międzynarodowe, w: T. Wawak (red.), Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej politycznie Europie, t. 3, Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej, Kraków 2000.
6.DCMS, Investing in Creative Industries – a Guide for Local Authorities, London 2009.
7.Drucker P., Społeczeństwo prokapitalistyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
8.Florida R., Narodziny klasy kreatywnej, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2010.
9.KEA European Affairs, The Impact of Culture on Creativity, badanie przeprowadzone na zlecenie Komisji Europejskiej, Bruksela 2006.
10.Komisja Europejska, Zielona księga w sprawie uwalniania potencjału przedsiębiorstw z branży kultury i branży twórczej, Bruksela 2010.
11.Koszarek M., Diagnoza sektora branż kreatywnych na obszarze Metropolii Gdańskiej, Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości, Gdańsk 2010.
12.Mackiewicz M., Michorowska B., Śliwka A., Analiza potrzeb i rozwoju przemysłów kreatywnych, ECORYS, Warszawa 2009.
13.Muszyńska-Szkodzik J., Naładuj komórkę wodą!, „Newsletter Przemysłów Kreatywnych” nr 5, ECC-CF, PURPOSE, Łódź 2013.
14.Porter M. E., The Competitive Advantage of Nations, „Harvard Business Review” 1990. Romanowska M., Alianse strategiczne przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 1997.
15.Steinerowska-Streb I., Determinanty efektywności alokacji zasobów przez małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarkach rynkowych, w: A. Adamik (red.), Kształtowanie konkurencyjności i przewagi konkurencyjnej małych i średnich przedsiębiorstw, C.H. Beck, W
16.UNCTAD, Creative Economy Report, United Nations 2010.
17.UNCTAD, Creative Economy Report, United Nations 2008.
18.Walczak W., Źródła kreowania wartości współczesnych przedsiębiorstw, w: Współczesne przedsiębiorstwo, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 572, Ekonomiczne Problemy Usług nr 44, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009.