Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 39/3 2015
PRZEDSIĘBIORCA I ZASOBY WIEDZY W DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW

Autorzy: Monika Sipa
Politechnika Częstochowska
Słowa kluczowe: innowacje małe przedsiębiorstwa wiedza przedsiębiorca
Rok wydania:2015
Liczba stron:12 (333-344)

Abstrakt

Wiedza jest jednym z najważniejszych czynników warunkujących prawidłowe i sprawne wprowadzanie przez przedsiębiorstwa innowacji. W społeczeństwie opartym na wiedzy to właśnie posiadane zasoby wiedzy decydują o zdolności przedsiębiorstw do tworzenia innowacji i wyprzedzania konkurentów rynkowych. W opracowaniu podjęto próbę pokazania znaczenia wiedzy jako nieodłącznego elementu działalności innowacyjnej przedsiębiorstw. Podstawowym celem opracowania było przybliżenie istotnej roli wiedzy w umacnianiu innowacyjności przedsiębiorstw. Zagadnienia te są szczególnie istotne w odniesieniu do przedsiębiorstw małych, charakteryzujących się ograniczonymi zasobami, również wiedzy. W podmiotach tej skali osobą dominującą jest właściciel-manedżer i to od jego wszechstronnych umiejętności i wiedzy zależy efektywność wykorzystania posiadanych zasobów wewnętrznych, a w szczególności potencjału ludzkiego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Baruk J., Wiedza i kreatywność w procesach innowacyjnych, w: B. Godziszewski, M. Haffer, M.J. Stankiewicz (red.), Wiedza jako czynnik międzynarodowej konkurencyjności w gospodarce, Dom Organizatora, Toruń 2005.
2.Berliński L., Projektowanie i ocena strategii innowacyjnych, AJG, Bydgoszcz 2003.
3.Bogdanienko J., Innowacyjność przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2004.
4.Dankbaar B., Patterns of Technology Management in European Firms: Ań Overview, w: W. Cannell, B. Dankbaar (red.), Technology Management and Public Policy in the European Union, Office for Official Publications of the European Communities, Oxford Universit
5.Francik A., Sterowanie procesami innowacyjnymi w organizacji, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2003.
6.Gilder G., The Revitalization of Everything: The Law and the Microcosm, „Harvard Business Review”, Vol. 66(2).
7.Hashi I., Krasnigi B.A., Entrepreneurship and SME Growth: Evidence from Advanced and Laggard Transition Economies, „International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research” 2011, Vol. 17, No. 5.
8.Hausman A., Innovativeness Among Small Businesses: Theory and Propositions for Future Research, „Industrial Marketing Management” 2005, No. 34.
9.Niedzielski P., Rychlik K., Innowacje i kreatywność, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006.
10.Niklewicz-Pijaczyńska M., Wachowska M., Wiedza – kapitał ludzki – innowacje, Wydawca Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, Wrocław 2012.
11.Nonaka A.J., Takeuchi H., Kreowanie wiedzy w organizacji, Poltext, Warszawa 2000.
12.Sipa M., Specificity of Innovation Sources in Micro and Small Enterprises, w: S. Hittmar (red.), Theory of Management 6. The Selected Problems for the Development Support of Management Knowledge Base. Scientific Papers, EDIS, University Publishing House,
13.Smolarek M., Dzieńdziora J., Potrzeby rynku pracy w zakresie podnoszenia kwalifikacji pracowników MŚP w obszarze zarządzania, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas, seria: „Zarządzanie” 2014, z. 1.
14.Smolarek M., Rola strategii małych firm powiatu częstochowskiego w aspekcie badań własnych, w: S. Banaszak, K. Doktór (red.), Socjologiczne, pedagogiczne i psychologiczne problemy organizacji i zarządzania, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządz
15.Stawasz E., Innowacje a mała firma, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2000.
16.Stock G.N., Greis N.P., Fischer W.A., Firm Size and Dynamic Technological Innovation, „Technovation” 2002, No. 22.
17.Verbees F.J.H.M., Meuelenberg M.T.G., Market Orientation, Innovativeness, Product Innovation, and Performance in Small Firms, „Journal of Small Business Management” 2004, Vol. 42.
18.Żebrowski M., Waćkowski K., Strategiczne zarządzanie innowacjami. Strategie małych i średnich przedsiębiorstw IT, Difin, Warszawa 2011.