Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 39/3 2015
PARTYCYPACJA BEZPOŚREDNIA PRACOWNIKÓW JAKO CZYNNIK ROZWOJU ORGANIZACJI

Autorzy: Katarzyna I. Szelągowska-Rudzka
Akademia Morska w Gdyni
Słowa kluczowe: partycypacja bezpośrednia pracowników styl kierowania czynnik rozwój organizacji
Rok wydania:2015
Liczba stron:14 (371-384)

Abstrakt

Stworzenie pracownikom warunków do udziału w podejmowaniu decyzji dotyczących przedsiębiorstwa i samych zatrudnionych, czyli partycypacja bezpośrednia pracowników, wpływa na kształtowanie kapitału ludzkiego, motywuje pracowników do udziału w projektowaniu i wdrażaniu zmian organizacyjnych, tym samym determinuje rozwój organizacji. Szczególną rolę w tym procesie odgrywają przełożeni i ich styl kierowania. Celem artykułu jest zaprezentowanie wyników badania pilotażowego dotyczącego występowania, zakresu, form, intensywności partycypacji bezpośredniej pracowników oraz stylu kierowania przełożonych, sprawdzenie, czy badane przedsiębiorstwa wykorzystują uczestnictwo pracowników w zarządzaniu jako czynnik rozwoju organizacji. Stwierdzono, że w zbadanych przedsiębiorstwach partycypacja bezpośrednia racowników występuje na poziomie operacyjnym i taktycznym, ma formę współdziałania (rzadziej współdecydowania), dotyczy wszystkich etapów procesu podejmowania decyzji, sprzyjają jej stosowane przez przełożonych, odmiany konsultatywnego stylu kierowania. Pracownicy uczestniczą we wdrażaniu zmian organizacyjnych i zmian dotyczących produktów, jednak z ich udziałem w zarządzaniu wiążą się jeszcze rezerwy, które należałoby skuteczniej wykorzystywać dla rozwoju organizacji.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bernard & Colli, Słownik ekonomiczny i finansowy, Wydawnictwo „Książnica”, Warszawa 1994.
2.Chyłek M., Współczesne zarządzanie przedsiębiorstwem a partycypacja pracownicza, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, seria: „Administracja i Zarządzanie” nr 17, Uniwersytet Przyrodniczo-Ekonomiczny w Siedlcach, Siedlce 2011.
3.Drucker P., Zarządzanie XXI wieku – wyzwania, New Media, Warszawa 2010.
4.Moczulska M., Bezpośrednia partycypacja pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Możliwości, przesłanki, uwarunkowania, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2011.
5.Mroziewski M., Style kierowania i zarządzania. Wybrane koncepcje, Difin, Warszawa 2005.
6.Szymczak M. (red.), Słownik języka polskiego, t. I, PWN, Warszawa 1978.
7.Stabryła A., Wawak S. (red.), Metody badania i modele rozwoju organizacji, Mfiles.pl, seria: „Encyklopedia Zarządzania”, Kraków 2012.
8.Szelągowska-Rudzka K., Partycypacja pracowników jako sposób minimalizowania oporu ludzi przed zmianami organizacyjnymi – komunikat z badań, w: J. Skalik, A. Barabasz (red.), Współczesne przeobrażenia procesów zarządczych przedsiębiorstwa, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 217, Wrocław 2011.
9.Szelągowska-Rudzka K., Zakres partycypacji bezpośredniej pracowników uwarunkowany konsultatywnym stylem kierowania, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2014 (w druku).