Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 39/3 2015
ANALIZA CZYNNIKÓW WARUNKUJĄCYCH ROLĘ KAPITAŁU LUDZKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA POCZTA POLSKA S.A.

Autorzy: Weronika Toszewska-Czerniej
Politechnika Koszalińska
Słowa kluczowe: kapitał ludzki usługi pocztowe urzędy pocztowe
Rok wydania:2015
Liczba stron:12 (385-396)

Abstrakt

Celem artykułu jest wskazanie czynników wpływających na zakres wykorzystania kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa Poczta Polska S.A. Autorka przedstawia wyniki badania opinii pracowników z regionu koszalińskiego na temat ich roli w procesie świadczenia usług pocztowych. Analiza czynników skłania do wysnucia wniosku, że stworzenie unikatowej struktury zasobów, które pozwolą na realizację przyjętych celów, wymaga procesu dopasowanego do specyfiki kapitału ludzkiego. Kluczową rolę w prezentowanym przypadku odgrywa zaspokajanie potrzeb i ciągły rozwój pracowników.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Becker B., Huselid M., Ulrich D., Karta wyników zarządzania zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
2.Cascio W.F., Work-Related Employee Attitudes and Organizational Performance, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” nr 3–4, Wydawnictwo Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2011.
3.Czerniachowicz B., Wybrane problemy efektywności wykorzystania kapitału ludzkiego na przykładzie przedsiębiorstw województwa zachodniopomorskiego, w: S. Wrzosek (red.), Praktyczne aspekty pomiaru efektywności, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu nr 1061, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2005.
4.Gruszczyńska-Malec G., Steinerowska S., Twórczy potencjał organizacji- wyzwania i bariery jego rozwoju, w: P. Wachowiak (red.), Człowiek w organizacji, Teoria i praktyka, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2012.
5.Hryniewicz J.T., Paradoksy zarządzania zasobami ludzkimi a efektywność przedsiębiorstw, „Przegląd Organizacji” 2005, nr 11.
6.Jabłoński Ł., Kapitał ludzki a konwergencja gospodarcza, C.H. Beck, Warszawa 2012.
7.Michalski E., Zarządzanie przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.
8.Michalski M., Premia prowadzi do celu, „Poczta Polska” 2012, nr 5(801).
9.Phillips J.J., Human Capital Measurement: Challenges and Opportunities for HR, „HRinsight” 2007, Vol. 4, No. 4.
10.Ujwary-Gil A., Kapitał intelektualny a wartość rynkowa przedsiębiorstwa, C.H. Beck, Warszawa 2009.
11.Urbanek G., Kompetencje a wartość przedsiębiorstwa. Zasoby niematerialne w nowej gospodarce, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.