Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 39/3 2015
ADAPTACJA NOWEGO PRACOWNIKA I WZAJEMNE DZIELENIE SIĘ WIEDZĄ NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTW SEKTORA MSP

Autorzy: Aleksandra Zaleśna
Uczelnia Jańskiego w Łomży
Słowa kluczowe: adaptacja dzielenie się wiedzą sektor MSP
Rok wydania:2015
Liczba stron:15 (411-425)

Abstrakt

Celem artykułu jest naświetlenie problemu procesu adaptacji nowych pracowników i wzajemnego dzielenia się wiedzą w przedsiębiorstwie sektora MSP. W artykule omówiono problem wzajemnego dzielenia się wiedzą w procesie adaptacji nowego pracownika. Przyjęto założenie, że nowo zatrudniony pracownik stanowi dla firmy nowe źródło wiedzy i jego pozyskanie może mieć istotny wpływ na funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstwa z sektora MSP. Przedstawiono charakterystykę procesu adaptacji w ujęciu teoretycznym i praktycznym. Jest ona uzupełniona o praktykę zarządzania wiedzą w sektorze MSP. Na podstawie analizy źródeł literaturowych można wysunąć wniosek, że przemyślany proces adaptacji jest realizowany w niewielu przedsiębiorstwach. Nieliczne przedsiębiorstwa osiągają także korzyści ze wzajemnego dzielenia się wiedzą.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Behrends T., Recruitment Practices in Small and Medium Size Enterprises. An Empirical Study Among Knowledge-Intensive Professional Service Firms, „Management Review” 2007, Vol. 18, No. 1.
2.Bitkowska A., Innowacyjność w zarządzaniu wiedzą, w: R. Nowacki (red.), Innowacyjność w zarządzaniu a konkurencyjność przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2010.
3.Drucker P.F., Społeczeństwo pokapitalistyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
4.Górniak J. (red.), Kompetencje Polaków a potrzeby polskiej gospodarki. Raport podsumowujący IV edycję badań BKL z 2013 r., PARP, Warszawa 2014.
5.Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach, Difin, Warszawa 2004.
6.Jashapara A., Zarządzanie wiedzą, PWE, Warszawa 2014.
7.Kłak M., Zarządzanie wiedzą we współczesnym przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, Kielce 2010.
8.Kocór M., Strzebońska A., Zapotrzebowanie na pracowników, Bilans Kapitału Ludzkiego 2014, PARP, Warszawa 2014.
9.Król H., Ludwiczyński A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
10.Leja K., Stasiak S., Wyniki w nauce a postrzeganie i praktykowanie dzielenia się wiedzą wśród uczniów i studentów, „E-mentor” 2010, nr 3.
11.Majewska-Bator M., Bator P., Źródła wiedzy zewnętrznej wykorzystywane przez przedsiębiorstwa w działalności gospodarczej, „Współczesne Zarządzanie” 2011, nr 3.
12.Marciniak J., Meritum HR, Wolters Kluwer business, Warszawa 2013.
13.Mikuła B., Transfer wiedzy w organizacji, w: A. Potocki (red.), Komunikacja w procesach zarządzania wiedzą, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2011, s. 59–76.
14.Nonaka I., The Knowledge-Creating Company, „Harvard Business Review”, November– December 1991.
15.Probst G., Raub S., Romhardt K., Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
16.Rocznik Statystyczny Pracy 2012, GUS, Warszawa 2014.
17.Salojärvi S., Furu P., Sveiby K.-E., Knowledge Management and Growth in Finnish SMEs, „Journal of Knowledge Management” 2005, Vol. 9, No. 2.
18.Sidor-Rządkowska M., Zarządzanie personelem w małej firmie, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
19.Stredwick J., Zarządzanie pracownikami w małej firmie, Helion, Gliwice 2005.
20.Sveiby K.-E., Dziesięć sposobów oddziaływania wiedzy na tworzenie wartości, „E-mentor” 2005, nr 2.
21.Sveiby K.-E., Simons R., Collaborative Climate and Effectiveness of Knowledge Work – an Empirical Study, „Journal of Knowledge Management” 2002, Vol. 6, No 5.
22.Świgoń M., Indywidualne zarządzanie wiedzą jako wsparcie potencjału kariery, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” 2010, nr 1.
23.Świgoń M., Zarządzanie wiedzą i informacją, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego, Olsztyn 2012.
24.Żarczyńska-Dobiesz A., Adaptacja nowego pracownika do pracy w przedsiębiorstwie, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków 2008.