Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 39/4 2015
Humanistyczne aspekty zarządzania bezpieczeństwem pracy

Autorzy: Adam Górny
Politechnika Poznańska
Słowa kluczowe: zarządzanie bezpieczeństwo pracy człowiek w systemach zarządzania efektywność i skuteczność zarządzania
Rok wydania:2015
Liczba stron:14 (43-56)

Abstrakt

Prowadzenie bezpiecznej działalności gospodarczej determinowane jest wdrożeniem rozwiązań wpływających na optymalizację obciążeń środowiska, w którym działalność ta jest realizowana. Obecnie coraz częściej w tym celu wykorzystuje się podejście systemowe. Włączenie do procesu zarządzania zagadnień bezpieczeństwa i ich kształtowanie przez zastosowanie podejścia systemowego wymaga uwzględnienia humanistycznych aspektów zarządzania. Stanowią one o skuteczności realizacji zadań przypisanych do poszczególnych obszarów wymagań systemowych, przyczyniając się do wzrostu efektywności i poprawy skuteczności realizowanych działań – w efekcie pozwalając zwiększyć poziom zadowolenia wszystkich interesariuszy przedsiębiorstwa z wprowadzanych rozwiązań.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Accidents at work in 2011, Statistical Information and Elaborations, Central Statistical Office, Warsaw 2012.
2.Accidents at work in 2012, Statistical Information and Elaborations, Central Statistical Office, Warsaw 2013.
3.Accidents at work in 2013, Statistical Information and Elaborations, Central Statistical Office, Warsaw 2014.
4.Berg H.-P., Kopisch Ch., Safety Culture and its Influence on Safety, „Journal of KONBiN” 2013, vol. 23 (1).
5.Dahlke G., Zarządzanie bezpieczeństwem pracy i higieną pracy. Modele systemowego zarządzana bezpieczeństwem i higieną pracy, Wydawnictwo Politechniki, Poznań 2013.
6.Gambalska-Kwiecień A., Kształtowanie kultury bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej nr 63a, Organizacja i Zarządzanie nr 1891, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2012.,
7.Gołaś H., Mazur A., Człowiek kreatorem systemu zarządzania jakością, w: Koncepcje zarządzania jakością. Doświadczenia i perspektywy, red. T. Sikora, Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, Kraków 2008.
8.Górny A., Klient wewnętrzny w systemie zarządzania bezpieczeństwem pracy, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 763, Ekonomiczne Problemy Usług nr 105, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2013.
9.Górny A., Kultura bezpieczeństwa i społeczna odpowiedzialność, jako determinanty rozwoju przedsiębiorstwa, w: Nowe spojrzenie na kulturę organizacyjną, red. A. Juźwicka, K. Szymańska, A. Walecka, Politechnika Łódzka, Łódź 2014.
10.Grudowski P., Jakość, środowisko i bhp w systemach zarządzania, Oficyna Wydawnicza AJG, Bydgoszcz 2003.
11.Hamrol A., Zarządzanie jakością z przykładami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
12.Hamrol A., Mantura W., Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
13.Hornik S., Wpływ wdrożenia systemu zapewnienia jakości na zmianę kulturowe przedsiębiorstwa, w: Koncepcje zarządzania jakością. Doświadczenia i perspektywy, red. T. Sikora, Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, Kraków 2008.
14.ILO-OSH 2001, Wytyczne do systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, Międzynarodowe Biuro Pracy, Genewa 2001.
15.Karczewski J.T., System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, Wydawnictwo ODDK, Gdańsk 2000.
16.Krzemień E., Wolniak R., Humanistyczne aspekty wdrażania zintegrowanych systemów zarządzania, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie nr 1, Sosnowiec 2008.
17.Lewandowski J., Zarządzanie jakością. Jakość, Ergonomia, Bezpieczeństwo Pracy, Ochrona Środowiska, Wydawnictwo Marcus, Łódź 1998.
18.OHSAS 18001:2007, Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Norma, DNV Poland.
19.Oleszak W., Kultura bezpieczeństwa w środowisku pracy, „Edukacja Humanistyczna” 2012, nr 1 (26).
20.Pawłowska Z., System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – wpływ na partycypację bezpośrednią, „Bezpieczeństwo Pracy” 2009, nr 1.
21.Pidgeon N.F., Safety Culture and Risk Management in Organization, „Journal of Cross-Cultural Psychology” 1997, vol. 22, nr 1.
22.PN-EN 45020:2009, Normalizacja i dziedziny związane. Terminologia, PKN, Warszawa.
23.PN-N-02000:1994, Podstawy działalności normalizacyjnej. Normalizacja i dziedziny związane. Terminologia, PKN, Warszawa.
24.PN-N-18001:2004, Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania, PKN, Warszawa.
25.PN-N-18004:2001, Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wytyczne, PKN, Warszawa.
26.Rembiasz M., Dojrzała przedsiębiorczość – wybrane problemy, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 799, Ekonomiczne Problemy Usług nr 111, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2014.
27.Schein E.H., Organizational Culture and Leadership, Jossey-Bass, San Francisco 1992.