Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 39/4 2015
Strategia zarządzania oświatą – sieci współpracy i samokształcenia

Autorzy: Regina Lenart
Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
Słowa kluczowe: sieci samokształcenie strategie współpraca zarządzanie oświatą
Rok wydania:2015
Liczba stron:18 (135-152)

Abstrakt

W artykule zaprezentowano wyniki badania dotyczącego sieci współpracy i samokształcenia jako przykładu strategii wykorzystywanej w zarządzaniu placówkami szkolnymi. Celem przeprowadzonego badania była identyfikacja korzyści oraz trudności przy tworzeniu sieci, a także określenie sposobu funkcjonowania sieci współpracy. W ujęciu praktycznym celem artykułu jest zaprezentowanie studium przypadku sieci współpracy i samokształcenia na przykładzie Rybnika. Wyniki pokazują, że pracownicy szkoły chętnie uczestniczą w pracach sieci i widzą wymierne korzyści dla siebie. Szkoły uczestniczące w sieci nawiązują ze sobą współpracę, co przyczynia się do lepszego funkcjonowania systemu oświaty w wymiarze lokalnym.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bednarska-Wnuk I., Zarządzanie szkołą XXI wieku. Perspektywa menedżerska, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
2.Borek A., Konieczny I., Tędziagolska M., Analiza danych z powiatowych projektów pilotażowych realizowanych w ramach Działania 3.5 PO KL, Warszawa 2014.
3.Chandler A.D., Strategy and structure. Chapters in history of industrial enterpris, MIT Press, Cambridge 1962.
4.Czakon W., Sieci w zarządzaniu strategicznym, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
5.Czakon W., Zastosowanie studiów przypadku w badaniach nauk o zarządzaniu, w: Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, red. W. Czakon, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
6.Forsman M., Solitander N., Knowledge transfer in clusters and networks, „Swedish School of Economics and Business Administration” 2004, nr 1.
7.Frączkiewicz-Wronka A., Relacje sieciowe i ich wykorzystanie w zarządzaniu publicznym ochroną zdrowia, „Współczesne Zarządzanie” 2006, nr 4.
8.Gołębiowski T., Zarządzanie strategiczne. Planowanie i kontrola, Difin, Warszawa 2001.
9.Hernik K., Solon-Lipiński M., Stasiowski J., Współpracy szkół z podmiotami zewnętrznymi. Raport z badania otoczenia instytucjonalnego przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2012.
10.Markusen A., Sticky places in slippery space: a typology in industrial districts, „Economic Geography” 1996, vol. 72, nr 2.
11.Oświata i wychowanie w roku szkolny 2010/2011, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2011.
12.Podgórski R.A., Metodologia badań socjologicznych. Kompendium wiedzy socjologicznej dla studentów, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz–Olsztyn 2007.
13.Porter M.E., Competitive advantage: creating and sustaining superior performance, Free Press, New York 1985.
14.Porter M. E., Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001.
15.Rokita J., Planowanie strategiczne a nieprzewidywalność zmian warunków funkcjonowania organizacji, w: Planowanie strategiczne w warunkach niepewności, red. R. Krupski, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości 2007.
16.Rokita J., Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa 2005.
17.Sieci współpracy i samokształcenia. Teoria i praktyka, red. D. Elsner, Wolter Kluwer, Warszawa 2013.
18.Szczupaczyński J., Edukacja a zarządzanie, Wydawnictwo WSH, Pułtusk 2004.
19.Teece D.J., Pisano G., Shuen A., Dynamic capabilities and strategic management, „Strategic Management Journal” 1997, vol. 18, nr 7.
20.Zineldin M.A., Towards an ecological collaborative relationship management. A “coopetive” perspective, „European Journal of Marketing” 1998, vol. 32, nr 11/12.