Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 39/4 2015
Rola modeli biznesowych w podejmowaniu decyzji w przedsiębiorstwie

Autorzy: Sylwia Łęgowik-Świącik
Politechnika Częstochowska
Słowa kluczowe: modele biznesowe podejmowanie decyzji w przedsiębiorstwie
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:14 (153-166)

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie roli modeli biznesowych w podejmowaniu decyzji w przedsiębiorstwie. W pierwszej części zaprezentowano istotę procesu decyzyjnego w przedsiębiorstwie. W dalszej części przybliżono koncepcję modeli biznesu w aspekcie podejmowania decyzji strategicznych. W końcowej część artykułu przedstawiono wyniki badań empirycznych przeprowadzonych w obszarze realizacji innowacyjnych modeli biznesowych opublikowanych przez The Boston Consulting Group.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Amit R., Zott C., Creating Value Through Business model Innovation, „MIT Sloan Management Review” 2012, 53 (3).
2.Brdulak H., Nowoczesne modele biznesu w logistyce, w: Strategie i logistyka w sektorze usług. Logistyka w nietypowych zastosowaniach, red. J. Witkowski, A. Baraniecka, PN UE we Wrocławiu 234, Wrocław 2011.
3.Casadesus-Masanell R., Ricart J.E., Jak skonstruować zwycięski model biznesowy, „Harvard Business Review Polska”, wrzesień 2011.
4.Chan Kim W., Mauborgne R., Strategia błękitnego oceanu, „MT Biznes”, październik 2007. Chesbrough H., Rosenbloom R.S., The Role of the Business Model in Capturing Value from Innovation: Evidence from Xerox Corporation’s Technology spinn‑off Companies, „Industrial and Corporate Change” 2002, nr 3.
5.Drucker P.F., Menedżer skuteczny, MT Biznes Ltd., Warszawa 2004.
6.Drucker P.F., Praktyka zarządzania, Wydawnictwo AE Kraków, Kraków 1994.
7.Einhorn H. J., Hogar thR.M., Podejmowanie decyzji – myślenie wstecz i w przód, w: Zarządzanie w warunkach niepewności, Harvard Business Review, Helion, Gliwice 2006.
8.Gospodarek T., Zarządzanie strategiczne – kierunki rozwoju a ontologia, w: Zarządzanie Strategiczne. Quo vadis?, red. R. Krupski, Wydawnictwo WWSZiP, Wałbrzych 2013, z. (2), t. 22.
9.Kotler Ph., Caslione J.A., Chaos. Zarządzanie i marketing w erze turbulencji, MT Biznes, Warszawa 2009.
10.Krupski R., Elastyczność celów i strategii, w: Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu, red. R. Krupski, PWE, Warszawa 2005.
11.Kusa R., Model biznesu a innowacyjność przedsiębiorstwa, w: Granice zarządzania, red. M. Romanowska, J. Cygler, SGH, Warszawa 2014.
12.Linder J.C., Cantrell S., Changing Business Models: Surveying the Landscape, Accenture Institute for Strategic Change, May 2004.
13.Lindgardt Z., Hendren Ch., Using Business Model Innovation to Reinvent the Core, www.bcgperspectives.com/content/articles/growth_innovation_using_business_model_innovation_reinvent_core.
14.Moszoro B., Gadomska-LilaK., Innowacyjny model biznesowy – kluczowe element, „Management and Business Administration. Central Europe” 2013, vol. 21, nr 1 (120).
15.Nogalski B., Modele biznesu jako narzędzie reorientacji strategicznej przedsiębiorstw, „MBA” 2009, nr 2, www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fjml2012.indexcopernicus.com%2Ffulltxt.php%3FICID%3D1064004&ei=CCvIUvVDzJKFB9LagKAB usg=AFQjCNG7LDFomy3D8IzAQI0USaNh_sp24w.
16.Pentlanda A.S., Sztuka podejmowania decyzji. Gdzie nie dociera echo, „Harvard Business Review Polska”, marzec 2014.
17.Podstawy wyborów strategicznych w przedsiębiorstwie, red. E. Urbanowska-Sojkin, PWE, Warszawa 2011.
18.Rausch E., Anderson Ch.E., Enhancing Decisions with Criteria for Quality, „Management Decision” 2011, vol. 49.
19.Reeves M., Love C., TillmannsP., Your Strategy Needs a Strategy, „Harvard Business Review”, September 2012.
20.Romanowska M., Przełomy strategiczne w przedsiębiorstwie, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, z. 98, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010.
21.Rudny W., Model biznesowy w strategii firmy, w: Zarządzanie strategiczne. Rozwój koncepcji i metod, red. R. Krupski, Prace Naukowe WWSZIP, nr 27 (2) 2014.
22.Skowron-Grabowska B., Business Models in Transport Services, „Przegląd Organizacji” 2014, nr 1.
23.Wanielista K., MiłkowskaI., Słownik menedżera, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne „Fraktal”, Wrocław 1998.
24.Wit B., Meyer R., Synteza strategii. Tworzenie przewagi konkurencyjnej przez analizowanie paradoksów, PWE, Warszawa 2007.
25.Zott C., Ami R., Business Model Design:anActivity System Perspective, „Long Range Planning” 2010, nr 43.
26.Źródła internetowe
27.www.bcgperspectives.com/content/articles/growth_innovation_using_business_model_innovation_reinvent_core.
28.www.hilti.com.
29.www.inditex.com.
30.www3.gehealthcare.com/en/global_gateway.
31.www.servicesource.com.
32.www.arm.com.
33.www.forbes.com/companies/arm-holdings.
34.www.qantas.com.au.
35.www.tigerair.com.
36.www.wholefoodsmarket.com.
37.www.homedepot.com.