Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 39/4 2015
Anomia strategiczna – próba konceptualizacji

Autorzy: Paweł Nowodziński
Politechnika Częstochowska
Słowa kluczowe: anomia strategia
Rok wydania:2015
Liczba stron:12 (223-234)

Abstrakt

W artykule zaprezentowano próbę zdefiniowania zjawiska organizacyjnego, które wydaje się jawić na styku nauki o zarządzaniu i psychologii – anomii strategicznej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Ambroziak D., Maj M., Oszustwa i nieuczciwość w organizacjach. Problem anomii pracowniczej – diagnoza, kontrola i przeciwdziałanie, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
2.Ambroziak D., Kosewski M., Kierowanie zespołami za pomocą motywu godności własnej, „Personel Plus” 2012, nr 10.
3.Ansbacher H.L., Anomie, the Sociologists Conception of Lack of Social Interest, „Journal of Individual Psychology” 1959, vol. 15 (2).
4.Błaszczyk W., Kadra kierownicza polskich przedsiębiorstw państwowych w warunkach zmian systemu gospodarczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1999.
5.Brzeziński M., Organizacja kreatywna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
6.Doroszewska J., Pedagogika specjalna, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1981.
7.Encyklopedia Powszechna PWN, t. I, PWN, Warszawa 1973.
8.Hite A., Roberts J.T., From Modernization to Globalization: Perspectives on Development and Social Change, Blackwell Publishing 2000.
9.Horodeński R., Sadowska-Snarska C., Rynek pracy w Polsce na progu XXI wieku: aspekty makroekonomiczne i regionalne, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, Białystok 2003.
10.Izdebski H., Stępkowski A., Nadużycie prawa, Konferencja Wydziału Prawa i Administracji, Wydawnictwo Liber, Warszawa 2003.
11.Lozano Platonoff A., Zarządzanie dynamiczne. Nowe podejście do zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2009.
12.Maj M., Czym jest anomia pracownicza, Projekt „Anomia pracownicza w Polsce 2012”,
13.Departament Projektów Pracodawców RP, Warszawa 2012.
14.Mansfield P., Anomie and Disaster in Corporate Culture: the Impact of Mergers and Acquisitions on the Ethical Climate of Market Organizations, „Marketing Management Journal” 2004, nr 14 (2).
15.Martyniak Z., Nowe metody organizacji i zarządzania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2002.
16.Mazur J., Między wizerunkiem a komunikacją – miejsce marketingu społecznego w Policji. Wprowadzenie do problematyki, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Seria SWSPiZ w Łodzi nr 10/6.
17.McCloskey D., Durkheim, Anomie, and Modern Crisis, „American Journal of Sociology” 1976, vol. 81 (6).
18.Merton R.K., Social Structure and Anomie, „American Sociological Review” 1938, vol. 3.
19.Merton R.K., Teoria socjologiczna i struktura społeczna, PWN, Warszawa 1982.
20.Mieszko M., Ambroziak D., Anomia pracownicza – a po HR już tylko prokurator, „Personel Plus” 2012, nr 12.
21.Mikuła B., Organizacje oparte na wiedzy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2006.
22.Nizard G., Metamorfozy przedsiębiorstwa. Zarządzanie w zmiennym otoczeniu organizacji, PWN, Warszawa 1998.
23.Olsen M.E., Durkheim’s 2 Concepts of Anomie, „Sociological Quarterly” 1965, vol. 6 (1).
24.Penc J., Zachowania organizacyjne w przedsiębiorstwie. Kreowanie twórczego nastawienia i aspiracji, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011.
25.Preferencje polityczne 2009. Postawy, identyfikacje, zachowania, red. A. Turska-Kawa, W. Wojtasik, Wydawnictwo Unikat 2, Katowice 2010.
26.Przedsiębiorstwo przyszłości. Fikcja i rzeczywistość, red. I. Hejduk, Wydawnictwo Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ, Warszawa 2004.
27.Przedsiębiorstwo wobec wyzwań przyszłości, red. M. Haffer, S. Sudoł, Wydawnictwo UMK, Toruń 1999.
28.Psychologia. Podręcznik akademicki. Tom 2 – Psychologia ogólna, red. J. Strelau, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2007.
29.Sarapata A., Nowoczesność Polaków: W poszukiwaniu modelu nowoczesnego Polaka, Instytut Kultury, Warszawa 1993.
30.Siemaszko A., Granice tolerancji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993.
31.Suszyński C., Restrukturyzacja, konsolidacja, globalizacja przedsiębiorstw. Doświadczenia i perspektywy polskiej transformacji, PWE, Warszawa 2003.
32.Szafraniec K., Anomia – przesilenie tożsamości. Jednostka i społeczeństwo wobec zmiany, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 1986.
33.Szafraniec K., Człowiek wobec zmian społecznych: studium empiryczne z lat 1981–1982, PWN, Warszawa 1990.
34.Szczepański J., Elementarne pojęcia socjologii, PWN, Warszawa 1963.
35.Sztompke P., Socjologia, Wydawnictwo Znak, Warszawa 2007.
36.Thio A., Critical Look at Merton’s Anomie Theory, „Pacific Sociological Review” 1975, vol. 18 (21).
37.Tomski P., Paradygmat hiperdynamiki otoczenia a współdziałanie gospodarcze współczesnych przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej, Zarządzanie nr 1.
38.Tyc W., Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania transformacji rodziny, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2007.
39.Ujwara-Gil A., Nalepka A., Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, WSB–NLU, Nowy Sącz 2010.
40.Urbanek G., Kompetencje a wartość przedsiębiorstwa. Zasoby niematerialne w nowej gospodarce, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011.
41.Willis C.L., Durkheim Concept of Anomie – Some Observations, „Sociological Inquiry” 1982, vol. 52 (2).
42.Zarycki T., Kapitał społeczny a trzy polskie drogi do nowoczesności, „Kultura i Społeczeństwo” 2004, nr 2.
43.Zarządzanie strategiczne. Systemowa koncepcja biznesu, red. M. Moszkowicz, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005.