Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 39/4 2015
Wdrażanie strategii zarządzania zmianą gospodarczą w regionie z wykorzystaniem metodyki foresight

Autorzy: Hubert Pachciarek
Uniwersytet Szczeciński

Malwina Szarek
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: zarządzanie strategiczne implementacja strategii foresight
Rok wydania:2015
Liczba stron:14 (235-248)

Abstrakt

Przegląd literatury wskazuje, że właściwie przygotowany i przeprowadzony proces wdrożenia strategii jest istotny w zrównoważonym rozwoju zarówno na poziomie pojedynczych podmiotów gospodarczych, jak i całych systemów społeczno-gospodarczych. Mimo to opracowania dotyczące realizacji strategii częściej poświęcone są formułowaniu strategii, natomiast rzadziej dotyczą czynników czy propozycji działań umożliwiających sprawną jej implementację, szczególnie jeśli dotyczy to regionów.W artykule podjęto tematykę foresightu jako narzędzia wspomagającego proces zarządzania strategicznego na poziomie regionalnym, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania tej metodyki w procedurze wdrożenia strategii.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Borodako K., Foresight w zarządzaniu strategicznym, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009.
2.Brol R., Sztando A., Teoretyczne i praktyczne aspekty planowania strategicznego w skali regionalnej i lokalnej, w: Planowanie kompetencji kadr w regionie istotą rozwoju Dolnego Śląska, red. M. Klamut, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2009.
3.HLEG-Report: Thinking, Debating and Shaping the Future, Final Report from a High Level Expert Group for the European Commission, 26.04.2002, www.cordis.lu/foresight/CGRF.pdf.
4.http://cordis.europa.eu/foresight/definition.htm.
5.http://foresight.polska2020.pl/cms/pl/oprogramie/idea.html.
6.Jenssen S., Foresight and governance: how good canit get? The case of stakeholder image construction in a municipal vision project, „Technology Analysis & Strategic Management” 2009, vol. 27, nr 8.
7.Johnson G., Scholes K., Whittington R., Podstawy Strategii, PWE, Warszawa 2010.
8.Kaleta A., Realizacja strategii, PWE, Warszawa 2013.
9.Kaplan R.S., Norton D.P., Mapy strategii w biznesie. Jak przełożyć wartości na mierzalne wyniki, Wydawnictwo GWP, Gdańsk 2011.
10.Lozano Platonoff A., Gadomska-Lila K., Pachciarek H., Porównanie metod zarządzania relacjami w otoczeniu organizacji, w: Multimedia w biznesie i zarządzaniu, red. L. Kiełtyka, Difin, Warszawa 2009.
11.Model biznesu. Nowe myślenie strategiczne, red. M. Duczkowska-Piasecka, Difin, Warszawa 2013.
12.Foresight technologiczny, t. 1, PARP, UNIDO, Wiedeń 2005.
13.Obłój K., Strategia organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
14.Safin K., Foresight jako metoda kształtowania przyszłości, publikacja powstała w ramach projektu „Identyfikacja potencjału i zasobów Dolnego Śląska w obszarze nauka i technologie na rzecz poprawy jakości życia oraz wytyczenie przyszłych kierunków rozwoju”, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.
15.Spector B., Wprowadzanie zmiany w organizacji, Wydawnictwo Profesjonalne PWN, Warszawa 2012.
16.Strategia zarządzania zmianą gospodarczą w regionie szczecińskim, Forum Gryf, Szczecin 2011.
17.Szewczuk A., Kogut-Jaworska M., Zioło M., Rozwój lokalny i regionalny. Teoria i praktyka, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011.
18.Sztando A., Analiza porównawcza i ocena systemów wdrażania Regionalnych Strategii Innowacji, w: Innowacyjność europejskiej przestrzeni regionalnej a dynamika rozwoju gospodarczego, red. D. Strahl, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2010.
19.Sztando A., Przedmiot i podmiot strategii rozwoju gminy, w: Samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie, Ekonomiczne Problemy Usług nr 29, Zeszyty Naukowe nr 526, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009.
20.Sztando A., Wdrażanie strategii rozwoju jednostki samorządu terytorialnego, w: Dylematy rozwoju lokalnego i regionalnego na początku XXI wieku, red. S. Korenik, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 101, Wrocław 2010.