Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 39/4 2015
Kultura organizacyjna a dojrzałość projektowa organizacji

Autorzy: Katarzyna Piwowar-Sulej
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe: zarządzanie projektami kultura organizacyjna dojrzałość projektowa organizacji
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:14 (249-262)

Abstrakt

Celem artykułu jest udzielenie odpowiedzi na pytanie o związek między cechami kultury organizacyjnej a stopniem dojrzałości w zarządzaniu projektami. Przeprowadzone studia literaturowe pozwoliły na zgromadzenie dowodów m.in. na rzecz związku kultury organizacyjnej z efektywnością projektów. Interesujący autorkę związek kultury organizacyjnej z dojrzałością projektową nie był dotąd bezpośrednio badany. Temat stał się przedmiotem badań własnych przeprowadzonych w organizacji z branży finansowej. W przedsiębiorstwie zidentyfikowano niesprzyjającą – na tle wzorców wskazywanych w literaturze przedmiotu – kulturę opartą na hierarchii. Taki stan rzeczy nie przeszkadza jednak w osiągnięciu zintegrowanego, spójnego systemu zarządzania projektami (wysokiej dojrzałości projektowej).
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bannan K.J., Potential for greatness, „PM Network” 2009, nr 19 (5).
2.Cameron K.S., Quinn R.E., Kultura organizacyjna – diagnoza i zmiana. Model wartości konkurujących, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
3.Cakrt M., Kto jest Kim. Typy osobowości dla menedżerów, Helion, Gliwice 2006.
4.Dinsmore, P.C., Human factors in project management, Amacon, New York 1984.
5.Doolen, T. L.,Hacker,M. E., Van Aken E. M., Impact of organizational context on work team effectiveness: a study of production team, „IEEE Transactions on Engineering Management” 2003, nr 50.
6.Henrie M., Sousa-Poza A., Project Management: a cultural literary review, „Project Management Journal” 2005, vol. 36, nr 1.
7.Juchniewicz M., Dojrzałość projektowa organizacji i jej zastosowanie w zarządzaniu, „Przegląd Organizacji” 2009, nr 7–8.
8.Juchniewicz M., Dojrzałość projektowa organizacji, BIZARRE, Warszawa 2009.
9.Karaszewski R., Nowoczesne koncepcje zarządzania jakością, TNOiK, Toruń 2006.
10.Kerzner H., Strategic Planning for Project management using a Project Management Maturity Model, John Willey & Sons, USA 2001.
11.Mały słownik języka polskiego, red. S. Skorupka, H. Auderska, Z. Łempicka, PWN, Warszawa 1969.
12.Morrison J.M., Brown C.J., Smit E.v.d.M., The impact of organizational culture on project management in matrix organizations, „South African Journal of Business Management” 2008, nr 39 (4).
13.Pańkowska M., Środowisko projektowe przedsięwzięć informatycznych, w: Informatyka ekonomiczna. Informatyka w zarządzaniu, red. J. Sobieska-Karpińska, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 88/2010, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2011.
14.Piwowar-Sulej K., Kultura organizacyjna w zarządzaniu przez projekty, w: Współczesne wymiary zarządzania nowoczesnymi przedsiębiorstwami, red. J. Stankiewicz, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2010.
15.Piwowar-Sulej K., Cechy kultury organizacyjnej a metodyki prowadzenia projektów, „Edukacja Ekonomistów i Menedżerów” 2012, nr 4 (26).
16.Piwowar-Sulej K., Kultura organizacyjna i jej wpływ na działalność projektową – studium przypadku, „Marketing i Rynek” 2014, nr 5.
17.Pretorius1 S., Steyn H. , Jordaan J.C., Project management maturity and project management success in the engineering and construction industries in Southern Africa, „South African Journal of Industrial Engineering” 2012, vol. 23 (3).
18.Słownik języka polskiego, red. W. Doroszewski, PWN, Warszawa 1958–1969, wersja elektroniczna na płycie CD.
19.Stonehouse G., Hamill J., Campbell D., Purdie T., Globalizacja. Strategia i zarządzanie, Wydawnictwo FELBERG SJA, Warszawa 2001.
20.Strategor, Zarządzanie formą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość, PWE Warszawa 1999.
21.Verma V. K., Organizing projects for success: the human aspects of project management, Project Management Institute, Upper Darby 1995.
22.Wheatley M., Maturity matters, „PM Network” 2007, nr 21 (7).
23.Yazici H. J., The role of project management maturity and organizational culture in perceived performance, „Project Management Journal” 2009, vol. 40, nr 3.
24.Young T.L., Skuteczne zarządzanie projektami, Helion, Gliwice 2000.
25.Zarządzanie projektami, red. J. Skalik, UE we Wrocławiu, Wrocław 2009.