Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 39/4 2015
Orientacja na ryzyko w procesie podejmowania decyzji strategicznych

Autorzy: Elżbieta Urbanowska-Sojkin
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Słowa kluczowe: decyzje strategiczne trafność decyzji strategicznych elementy orientacji na ryzyko
Rok wydania:2015
Liczba stron:18 (303-320)

Abstrakt

Wśród różnych przyczyn powodzenia i niepowodzenia przedsiębiorstw, względnie mało uwagi badaczy i praktyków dotyczy procesu podejmowania decyzji strategicznych. Determinacja celów i strategii przedsiębiorstw przez złożone i dynamiczne warunki funkcjonowania sprzyja postawom demotywującym do antycypowania niekorzystnego ich wpływu, ale też nieposzukiwania okazji do rozwoju. Celem artykułu jest ustalenie elementów orientacji na ryzyko, których aplikacja w zarządzaniu strategicznym przez strategów służy zwiększeniu trafności podejmowanych decyzji.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Barney J.B., Hesterly W.S., Strategic Management and Competitive Advantage Concepts and Cases Pearson Upper Saddle River, New Jersey 2012.
2.Bolesta-Kukułka K., Decyzje menedżerskie, PWE, Warszawa 2003.
3.Bratnicki M. Ujęcie konfiguracyjne przedsiębiorczych zdolności organizacji, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nr 129, Poznań 2009.
4.Breuer M.S.D., Socio – Cognitive Dynamics in Strategic Process, Josef EUL Verlag GmBH Lohmar, Koln 2010.
5.Burmann Ch., Strategische Flexibilität und Strategiewechsel als Determinanten des Unternehmenswertes, Deutscher Universitatsverlag, Koln 2002.
6.Czakon W., Istota relacji sieciowych przedsiębiorstwa, „Przegląd Organizacji” 2005, nr 9.
7.Czakon W., Sieci w zarządzaniu strategicznym, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
8.Gänswein W., Effectiveness of Information. Use for Strategic Decision Making, Springer Science & Business Media, Wiesbaden 2011.
9.Gulati R., Managing Network Resources, Oxford University Press, Oxford 2007.
10.Hungenberg H., Strategische Management in Unternehmen, Gabler Verlag, Wiesbaden 2014.
11.Jost P.J., Organisation und Motivation: Eine ökonomisch-psychologische Einführung, Gabler Verlag, Wiesbaden 2008.
12.Jost P.J., Deike J., Wechselwirkungen zwischen Wissensweitergabe und Personalentscheidungen: Ist Wissen Macht? Management, Organisation und ökonomische Analyse, Gabler Verlag, Wiesbaden 2007.
13.Kaleta A., Realizacja strategii, PWE, Warszawa 2013.
14.Kaluza B., Blecker Th., Erfolgsfaktor Flexibilität: Strategien und Konzepte für wandlungsfähige Unternehmen, Erich Schmidt Verlag GmbH & Co 2004.
15.Małkowska-Borowczyk M., Negatywna koncepcja ryzyka w teorii i praktyce zarządzania, w: Ryzyko w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwem. Teoria i praktyka, Zeszyt Naukowy, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2012.
16.Małkowska-Borowczyk M., Ryzyko jako kryterium w procesie wyborów strategicznych, w: E. Urbanowska-Sojkin, Ryzyko w wyborach strategicznych w przedsiębiorstwach, PWE, Warszawa 2013.
17.Matyjas Z., Wzorce konkurowania przedsiębiorstw w sektorach – podejście dynamiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013.
18.Merchel J., Leitung in der sozialen Arbeit: Grundlagen der Gestaltung und Steuerung von Organisationen, Wydawnictwo Beltz Juventa 2010.
19.Miśkiewicz-Nawrocka M., Modele ekonomiczne z dynamiką chaotyczną, w: J. Mika, K Zeug- -Żebro, Zastosowanie metod matematycznych w ekonomii i zarządzaniu, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 2013, www.ue.katowice.pl/uploads/media/5_M.MiskiewiczNawrocka_Modele_Ekonomiczne.pdf.
20.Obłój K., Pasja i dyscyplina strategii. Jak z marzeń i decyzji zbudować sukces firmy, Poltext Warszawa 2010.
21.O’Shaughnessy J., Metodologia decyzji, PWE, Warszawa 1975.
22.Ott E., Chaos w układach dynamicznych, WNT, Warszawa 1997.
23.Planowanie strategiczne w warunkach niepewności, red. R. Krupski, WWSZiP, Wałbrzych 2007.
24.Platonoff Lozano A., Zarządzanie dynamiczne – Nowe podejście do zarządzania przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa 2009.
25.Proff H., Dynamische Strategien: Vorsprung im Internationalen Wettbewerbsprozess, Gabler Verlag, Wiesbaden 2007.
26.Rokita J., Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa 2005.
27.Santoz F.M., Eisenhardt K.M., Organizational Boundaries and Theories of Organization, „Organization Science” 2005.
28.Schreyőgg G., Sydow J., Strategische Prozesse und Pfade, Gabler Verlag, Wiesbaden 2003.
29.Stalk G., Evans P., Shulmann L.E., Competing on Capabilities: the New Rules of Corporate Strategy, „Harvard Business Review”, March/April 1992.
30.Träger S., Wettbewerbsmanagement. Der Beitrag von Wettbewerbsvorteilen zum Unternehmenserfolg, Gabler Edition Wissenschaft, Wiesbaden 2008.
31.Urbanowska-Sojkin E., Banaszyk P, Witczak M., Zarządzanie strategiczne, PWE, Warszawa 2007.
32.Urbanowska-Sojkin E., i in., Podstawy wyborów strategicznych, PWE, Warszawa 2011.
33.Urbanowska-Sojkin E., Kongruencja cech otoczenia i kultury organizacyjnej przedsiębiorstw, Zarządzanie Strategiczne w Praktyce i Teorii nr 260, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2012 .
34.Urbanowska-Sojkin E., Ryzyko w wyborach strategicznych w przedsiębiorstwach, PWE, Warszawa 2013.
35.Urbanowska-Sojkin E., Społeczny wymiar ryzyka – związki między kapitałem społecznym przedsiębiorstwa i jego sprawnością strategiczną, Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej, Organizacja i Zarządzanie, nr 52, Politechnika Łódzka 2013.
36.Urbanowska-Sojkin E., Społeczne granice zarządzania przedsiębiorstwem, w: Granice zarządzania kapitałem ludzkim, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2014.
37.Urbanowska-Sojkin E., Społeczne rezerwy w procesach adaptacji przedsiębiorstwa do zmiennych warunków otoczenia, Organizacji i Kierowanie, Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk i Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2014.
38.Welge M.K. Al-Laham A., Strategische Management, Grűndlagen-Prozess-Implementierung 2 Auflage, Gabler Verlag, Wiesbaden 2008.
39.Wickham P.A., Strategic Entrepreneurship, Financial Times/Prentice-Hall, London 2007.
40.Wiedenhofer M., Bewertung von Kompetenzen, Strategische Ressourcen als Realoption, Gabler Edition Wissenschaft, Wiesbaden 2003.
41.Zarządzanie w turbulentnym otoczeniu, red. R. Krupski, PWE, Warszawa 2005.