Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2015.40/2-07
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 40/2 2015
Instytucje formalne i nieformalne w kształtowaniu trwałego rozwoju

Autorzy: Bogusław Fiedor
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe: trwały rozwój instytucje formalne i instytucje nieformalne równowaga instytucjonalna
Rok wydania:2015
Liczba stron:26 (83-108)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W pierwszej części artykułu scharakteryzowano podstawowe różnice teoriopoznawcze między neoklasyczną teorią wzrostu zrównoważonego a teorią trwałego rozwoju, zwracając szczególną uwagę na ich podstawy mikroekonomiczne. Krytykując z perspektywy teorii trwałego rozwoju koncepcję homo oeconomicus, podkreślono zarazem potrzebę identyfikacji mikroekonomicznych podstaw trwałego rozwoju, odwołując się m.in. do koncepcji homo sustinens B. Siebehünera oraz społecznego zakorzenienia (homo sociologicus) M. Granovettera. Punktem wyjścia drugiej części artykułu jest konstatacja, że kluczowe znaczenie dla identyfikacji motywów działania mikropodmiotów gospodarczych mają instytucje. W ich analizie, opierając się na twierdzeniach nowej ekonomii instytucjonalnej, wyróżniono nie tylko instytucje formalne i nieformalne, ale również tzw. instytucjonalne struktury zarządzania (institutional governance). Analizie poddano następne ich wpływ, z uwzględnieniem interakcji między instytucjami formalnymi i nieformalnymi, na trwały rozwój. Sformułowano również pojęcie równowagi instytucjonalnej i z punktu widzenia tej kategorii oceniono proces przechodzenia na ścieżkę trwałego rozwoju. W części ostatniej (trzeciej) artykułu podkreślono szczególne znaczenie instytucji nieformalnych w procesie przechodzenia do rozwoju trwałego, formułując także w tym kontekście pojęcie ecological governance.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bernaciak D., Ograniczanie antropogenicznych obciążeń środowiska jako czynnik trwałego i zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009.
2.Borys T., Zrównoważony rozwój – jak rozpoznać ład zintegrowany, „Problemy Ekorozwoju. Problems of Sustainable Development” 2011, Vol. 6, No. 2.
3.Dasgupta S., Laplante B., Wang H., Wheeler D., Confronting the Environmental Kuznets Curve, „The Journal of Economic Perspectives” 2002, Vol. 16, No. 1.
4.Fiedor B., Antropologiczne podstawy teorii trwałego rozwoju. Od Homo oeconomicus do Homo sustinens, w: Humanistyczne, ekonomiczne i ideologiczne aspekty kategorii rozwój, red. Piontek, J. Czerny, Zeszyty Naukowe Komitetu „Człowiek i Środowisko” przy Prezydium PAN nr 40, Warszawa–Bytom 2005.
5.Fiedor B., Ład instytucjonalny dla trwałego rozwoju – próba spojrzenia z perspektywy koncepcji równowagi instytucjonalnej, w: Spontaniczne i stanowione elementy ładu gospodarczego w procesie transformacji, red. P. Pysz, A. Grabska, M. Moszyński, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2014.
6.Fiedor B., Normatywny charakter koncepcji trwałego (zrównoważonego) rozwoju a potrzeba poszukiwania jej podstaw mikroekonomicznych, „Handel Wewnętrzny”, listopad– grudzień 2013, t. I.
7.Fiedor B., The Role of the State, with Special Attention to Environmental Dimension in the Period of Systemic Transformation, w: Management and Economic Policy for Development, ed. G. Kołodko, Nova Science Publishers Inc., New York 2014.
8.Fields G., Distribution and Development, a New York at the Developing World, Russel Sage Foundation, New York, and The MIT Press, Cambridge–Massachusetts–London 2001.
9.Furubotn E.G., Richter R., Institutions and Economic Theory – The Contributions to the New Institutional Economics, The University of Michigan Press, Ann Arbor 2005.
10.Granovetter M., Economic Action and Social Structures: The Problem of Embeddedness, „American Journal of Sociology” 1985, Vol. 91, No. 3.
11.Hediger W., Weak and Strong sustainability, Environmental Conservation and Economic Growth, „Natural Resources Modeling” 2006, Vol. 19, Issue 3.
12.Hukkinen J., Institutions in Environmental Management: Constructing Mental Models and Sustainability, Routledge, London–New York 2006.
13.North D.C., Institutions, Institutional Change, and Economic Performance, Cambridge University Press, Cambridge 1990.
14.Ostrom E., Gardner J.R., Rules, Games, and Common-pool Resources, University of Michigan Press, Ann Arbor 1994.
15.Ostrom E., Governing the Commons: the Evolution of Institutions for Collective Action, Cambridge University Press, Cambridge–New York 1990.
16.Ostrom E., Schroeder L., Wynne S., Institutional Incentives for Sustainable Development, Boulder, San Francisco and Westview Press, Oxford 1994.
17.Pejovich S., The Effects of the Interaction of Formal and Informal Institutions on Social Stability and Economic Development, „Journal of Markets & Morality” 2009, No. 2.
18.Platje J., „Institutional Capital” as a Factor of Sustainable Development – The Importance of Institutional Equilibrium, „Baltic Journal of Sustainability” 2008, No. 14 (2).
19.Platje J., Institutional Capital – Creating Capacity and Capabilities for Sustainable Development, Opole University Press, Opole 2011.
20.Rhodes R.A.W., The New Governance: Governing without Government, „Political Studies” 1996, Vol. XLIV.
21.Rogall H., Ekonomia zrównoważonego rozwoju, Zysk i S-ka, Poznań 2010.
22.Siebehüner B., Homo Sustinens – Towards a New Conception of Humans for the Science of Sustainability, „Ecological Economics” 2002, Vol. 32.
23.Stiglitz J.E., Formal and Informal Institutions, w: Social Capital. A Multiface Perspective, eds. P. Dasgupta, I. Serageldin, The World Bank, Washington D.C. 2000.
24.Thaler R.H., From Homo Oeconomicus to Homo Sapiens, „The Journal of Economic Perspectives” 2000, Vol. 14, No. 1.
25.Wilkin J., Institutional Equilibrium, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu „Ekonomia” 2011, nr 3.
26.Williamson O.E., The Economic Institutions of Capitalism, Free Press, New York 1985.
27.Williamson O.E., The Theory of the Firm as Governance Structure: From Choice to Contract, „Journal of Economic Perspectives” 2002, Vol. 16, No. 3.