Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2015.40/2-14
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 40/2 2015
W poszukiwaniu miar efektywności inwestycji na rzecz środowiska

Autorzy: Waldemer Kozioł
Uniwersytet Warszawski

Mariola E. Zalewska
Uniwersytet Warszawski
Słowa kluczowe: system wskaźników; efektywność inwestycji środowisko zrównoważony rozwój
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:10 (179-188)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule naszkicowano zarys problematyki pomiaru efektywności inwestycji na rzecz środowiska. Przedstawiono uproszczony schemat relacji zachodzących między społeczeństwem a środowiskiem z uwzględnieniem systemu wskaźników opisujących te relacje. Zwrócono uwagę na użyteczność wyodrębnienia inwestycji na rzecz środowiska jako jednego z aspektów relacji między społeczeństwem i środowiskiem. Artykuł kończy się przykładem, w którym wykazano, że nawet tak rozbudowana baza danych, jak Eurostat, nie wystarcza do oceny efektywności inwestycji na rzecz środowiska na poziomie krajów.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Brigham E.F., Podstawy zarządzania finansami, t. 2, PWE, Warszawa 1996.
2.Environmental Protection Expenditure of General Government by COFOG Groups and Economic Transactions [env_ac_cofog]: GF0503 – Pollution Abatement, Eurostat 2015, http://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/en/env_ac_cofog_esms.htm (dostęp 7.03.2015).
3.Environnement. Statistique de poche 2013, Office fédéral de la statistique OFS 2013, Neuchâtel 2013 (dostęp 19.04.2015).
4.Gessner Ch., Schultz W.F., Kreeb M., What is a Good Strategy for Sustainable Development? A Draft Set of Evaluation Criteria, „Greener Management International” 2002, nr 36 (Special Issue on Evaluating Sustainable Development Policy).
5.Handys D., Partnerstwo publiczno-prywatne jako forma racjonalizacji wydatków inwestycyjnych gmin, w: Ekonomiczne i prawne problemy racjonalizacji wydatków publicznych. Kontrowersje wokół wydatkowania środków publicznych w wybranych dziedzinach funkcjonowania państwa i gospodarki narodowej, red. J. Głuchowski, A. Pomorska, J. Szołno- Koguc, t. II, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2005.
6.Iraldo F., Testa F., Melis M., Frey M., A Literature Review on the Links between Environmental Regulation and Competitiveness, „Environmental Policy and Governance” 2011, Vol. 21, No. 3.
7.Ochrona środowiska, GUS, Warszawa 2014.
8.Perkins F., Practical Cost-Benefit Analysis, Macmillan Education, Melbourne1994.
9.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24.12.2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (DzU z 2007 r., nr 251, poz. 1885; DzU z 2009 r., nr 59, poz. 489).
10.Stiglitz J.E., Sen A., Fitoussi J-P., Błąd pomiaru. Dlaczego PKB nie wystarcza, PTE, Warszawa 2013.
11.The European Environment – State and Outlook 2010: Assessment of Global Megatrends EEA, European Environment Agency, Copenhagen 2011, www.eea.europa.eu/soer/europe-and-the-world/megatrends (dostęp 22.04.2015).
12.The European Environment – State and Outlook 2015: Synthesis Report, European Environment Agency EEA, Copenhagen 2015, www.eea.europa.eu/soer (dostęp 22.04.2015).
13.Valeur économique du Parc national des Virunga, WWF International, Gland Suisse 2013. https://assets.wwf.ch/downloads/valeur_economique_du_parc_national_des_virunga_lr.pdf (dostęp 25.04.2015).
14.Zalewska M.E., Jak mierzyć zrównoważony rozwój Polski?, w: Modele ustroju społeczno- -gospodarczego Kontrowersje i dylematy, red. E. Mączyńska, PTE, Warszawa 2015.
15.Zalewska M.E., Zrównoważona konsumpcja i produkcja – nierówności w krajach Unii Europejskiej, w: „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, z. 42 (2), Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2015.
16.Zalewski A., Metody oceny projektów inwestycyjnych, w Ocena i wycena zasobów przyrodniczych, red. J. Szyszko, J. Rylke, P. Jeżewski, I. Dymitryszyn, Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa 2013.