Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2015.40/2-18
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 40/2 2015
Systemy wsparcia innowacji ekologicznych Polski Wschodniej

Autorzy: Jolanta Korkosz-Gębska
Politechnika Warszawska
Słowa kluczowe: zrównoważony rozwój innowacje ekologiczne Polska Wschodnia
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:10 (227-236)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Polska Wschodnia jest obszarem o najniższym poziomie rozwoju gospodarczego w Polsce i jednym z najsłabszych gospodarczo w Unii Europejskiej. Makroregion stał się przedmiotem szczególnego zainteresowania polityki regionalnej, wymagającym podejmowania dodatkowych działań, przyczyniających się do zdynamizowania jego rozwoju. Inteligentny, zrównoważony oraz sprzyjający włączeniu społecznemu rozwój Polski Wschodniej możliwy jest dzięki wykorzystaniu inteligentnych specjalizacji regionu, wśród których znajdują się m.in. innowacje ekologiczne. Celem artykułu jest identyfikacja systemów wsparcia innowacji ekologicznych w analizowanym regionie oraz ocena możliwości wykorzystania ekoinnowacyjności w budowaniu przewagi konkurencyjnej Polski Wschodniej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Białoń L., Aspekty ekologiczne w działalności innowacyjnej, w: Ekonomika i zarządzanie innowacjami w warunkach zrównoważonego rozwoju, red. A.H. Jasiński, R. Ciborowski, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2012.
2.Carley M., Spapens P., Dzielenie się światem, Instytut na Rzecz Ekorozwoju, Białystok– Warszawa 2000.
3.Chodyński A., Innowacyjność i jakość w strategii rozwoju firmy. Zarządzanie produktowymi innowacjami ekologicznymi, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Sosnowcu, Sosnowiec 2003.
4.Dziedzic S., Woźniak L., Ekoinnowacje jako priorytetowy kierunek Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego, Politechnika Rzeszowska, Rzeszów 2013.
5.Dziemianowicz W., Szlachta J., Peszat K., Potencjały rozwoju i specjalizacje polskich województw, Geoprofit, Warszawa 2014.
6.Foray D., ERA: Entrepreneurial Regional Action, in public service review, „Science & Technology” 2009, No. 2.
7.Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, LKE, http://fundacja.lublin.pl/index.php/lke (dostęp 4.05.2015).
8.Gerstlberger W., Will M., Rola innowacji ekologicznych, w: Zintegrowane zarządzanie środowiskiem. Systemowe zależności między polityką, prawem, zarządzaniem i techniką, red. A. Kryński, M. Kramer, A.F. Caekelbergh, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013.
9.Komisja Europejska, Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Bruksela 2010.
10.Leszczyńska A., Absorpcja innowacji ekologicznych w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2011, s. 36.
11.Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Departament Programów Ponadregionalnych, Informacja o realizacji Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020 za rok 2014, Warszawa 2015.
12.OECD, Eurostat, Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, Paris 2005.
13.Podkarpacki Klaster Energii Odnawialnej, O klastrze, http://energia.rzeszow.pl/index.php/pomoc (dostęp 4.05.2015).
14.Portal Innowacji, Inteligentne specjalizacje a klastry, www.pi.gov.pl/PARP/chapter_ 86197.asp?soid=427438326EDF45A2935940951F4B3475 (dostęp 2.05.2015).
15.Portal Innowacji, Klastry w Polsce, www.pi.gov.pl/PARP/data/klastry/index.html (dostęp 4.05.2015).
16.Szafran J., Polska Wschodnia w polityce spójności Unii Europejskiej, w: Rozwój Polski Wschodniej. Ograniczenia i wyzwania, red. B. Jóźwik, M. Sagan, Difin, Warszawa 2012.
17.Świętokrzysko-Podkarpacki Klaster Energetyczny – kontynuacja, http://klasteroze.it.kielce.pl/?id=1 (dostęp 4.05.2015).
18.Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Projekt regionalnej strategii innowacji województwa podkarpackiego na lata 2014–2020 na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS3), Rzeszów 2013.