Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 41/1 2015
Wybrane aspekty teoretyczne międzynarodowej integracji gospodarczej krajów słabo rozwiniętych

Autorzy: Joanna Garlińska-Bielawska
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Słowa kluczowe: międzynarodowa integracja gospodarcza kraje słabo rozwinięte
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:14 (25-38)

Abstrakt

Głównym problemem teoretycznym integracji krajów słabo rozwiniętych jest podejście do kwestii możliwości skutecznego zastosowania istniejących ram teoretycznych (uniwersalności) międzynarodowej integracji gospodarczej zarówno w przypadku krajów wysoko jak i słabo rozwiniętych. Celem artykułu jest prezentacja wybranych aspektów teoretycznych międzynarodowej integracji gospodarczej krajów słabo rozwiniętych w kontekście ogólnej teorii integracji międzynarodowej. Zastosowano metodę analityczno-opisową w ujęciu historycznym, przeanalizowano wiodące zagraniczne i krajowe pozycje literatury przedmiotu od połowy zeszłego stulecia do początku XXI wieku.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Andic F., Andic S., Dosser D., A Theory of Economic Integration for Developing Countries, illustrated by Caribbean Countries, Routledge, London 1971.
2.Balassa B., Przyczynek do teorii integracji gospodarczej, w: Z problemów integracji gospodarczej, PWN, Warszawa 1968.
3.Balassa B., The Theory of Economic Integration, George Allen & Unwin Ltd, London 1973.
4.Bartkowiak R., Ekonomia rozwoju, PWE, Warszawa 2013.
5.Bijak-Kaszuba M., Regionalna liberalizacja handlu międzynarodowego a zmiany strukturalne zagranicznych obrotów towarowych kraju uczestniczącego na przykładzie Polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2003.
6.Bożyk P., Mijala J., Integracja ekonomiczna, PWE, Warszawa 2003.
7.Brown A.J., Economic Separatism Versus a Common Market in Developing Countries, „Yorkshire Bulleitin of Economic and Social Reaserch” 1961, Vol. 13, No. 1.
8.Chacholiades M., International Trade Theory and Policy, McGraw-Hill Book Company, New York 1978.
9.Czepurko A., Cło w handlu międzynarodowym, PWE, Warszawa 1972.
10.Dion D.P., Regional Integration and Economic Development, Mimeo, Mannhein University, Mannhein 2004.
11.Dobosiewicz Z., Kraje rozwijające się we współczesnej gospodarce światowej, Książka i Wiedza, Warszawa 1976.
12.El-Agraa A.M., The Theory and Measurement of International Economic Integration, Macmillan, London 1989.
13.El-Agraa A.M., The Theory of International Trade, St. Martin’s Press, New York 1983.
14.Hosny A.S., Theories of Economic Integration: A Survey of the Economic and Political Literature, “International Journal of Economy, Management and Social Studies” 2013, 2 (5).
15.Inotai A., Regional Integration among Developing Countries, Revisited, Policy, Research, and External Affairs Working Paper no. 643, World Bank 1991.
16.Jaber T.A., Review Article: The Relevance of Traditional Integration Theory to Less Developed Countries, „Journal of Common Market Studies” 1971, Vol. 9, No. 3.
17.Johnson H.G., Money, Trade and Economic Growth. Survey Lectures on Economic Theory, Routledge, London 1962.
18.Kitamura H., Teoria ekonomii a integracja gospodarcza regionów nierozwiniętych, w: Z problemów integracji gospodarczej, PWN, Warszawa 1968.
19.Kowalczyk C., Paradoxes in Integration Theory, „Open Economic Review” 1999, Vol. 3, No. 1.
20.Langhammer R.J., Hiemenz U., Regional Integration among Developing Countries, Opportunities, Obstacles and Options, Kieler Stundien, J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), Tubingen 1990.
21.Linder S.B., Unie celne a rozwój gospodarczy, w: Z problemów integracji gospodarczej, PWN, Warszawa 1968.
22.Lipsey R.G., The Theory of Customs Unions: A General Survey, „The Economic Journal” 1960, Vol. 70, No. 279.
23.Machlup F., Integracja gospodarcza – narodziny i rozwój idei, PWN, Warszawa 1986.
24.Makać A., Międzynarodowa integracja gospodarcza – podstawowe problemy teoretyczne, w: Procesy integracyjne we współczesnej gospodarce światowej, red. E. Oziewicz,Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
25.Makower H., Morton G., A Contribution Towards a Theory of Customs Unions, „The Economic Journal” 1953, Vol. 63, No. 249.
26.Meade J.E., The Theory of Customs Unions, „The Economic Journal” 1956, Vol. 66, No. 262.
27.Miklaszewski S., Historyczne i ekonomiczne podstawy integracji krajów Unii Europejskiej, Wyższa Szkoła Biznesu–National-Louis University, Nowy Sącz 1999.
28.Misala J., Współczesne teorie wymiany międzynarodowej i zagranicznej polityki ekonomicznej, SGH, Warszawa 2001.
29.Rivera-Batiz L.A., Romer P.M., Economic Integration and Endogenous Growth, „Quarterly Journal of Economics” 1996, Vol. 106, No. 2.
30.Robson P., Economic Integration in Africa, Gorge Allen & Unwin Ltd., London 1968.
31.Robson P., The Economics of International Integration, Allen & Unwin, London 1987.
32.Rueda-Junquera F., European Integration Model: Lessons for the Central American Common Market, „Jean Monnet/Robert Schuman Paper Series” 2006, Vol. 6 No. 4.
33.Schiff M., Winters A., Is More Trade Good, or Bed? Trade Creation and Trade Diversion, w: M. Schiff, A. Winters, Regional Integration and Development, The World Bank and Oxford University Press 2003.
34.Shams R., Regional Integration in Developing Countries: Some Lessons Based on Case Studies, HWWA Discussion Paper No. 251, Hamburg 2003.
35.Siwiński W., Kapitalizm wielonarodowy. Przesłanki i bariery integracji gospodarczej, PWN, Warszawa 1976.
36.Vamvakidis A., Regional Integration and Economic Growth, „The World Bank Economic Review” 1998, Vol. 12, No. 2.
37.Venables A., Regional Integration Agreements: a Force for Convergence or Divergence?, World Bank Working Paper 2260, World Bank 1999.
38.Viner J., The Customs Union Issue, Carnegie Endowment for International Peace, New York 1950.
39.Wysokińska Z., Międzynarodowa integracja regionalna – aspekty teoretyczne i empiryczne, „Ekonomista” 1995, nr 5–6.
40.Zielińska-Głębocka A., Wprowadzenie do ekonomii międzynarodowej – teoria handlu i polityki handlowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1997.
41.Zorska A., Korporacje transnarodowe, przemiany, oddziaływania, wyzwania, PWE, Warszawa 2007.