Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 41/1 2015
Znaczenie usług opartych na wiedzy w obrotach międzynarodowych

Autorzy: Andżelika Kuźnar
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Słowa kluczowe: usługi oparte na wiedzy bezpośrednie inwestycje zagraniczne offshoring gospodarka oparta na wiedzy
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:14 (291-304)

Abstrakt

Celem artykułu jest wskazanie głównych trendów w obrotach międzynarodowych usługami opartymi na wiedzy oraz zidentyfikowanie głównych podmiotów tych obrotów. Dokonano przeglądu literatury i uporządkowano definicje oraz klasyfikację usług opartych na wiedzy, które następnie poddano badaniom empirycznym. Okres analizy statystycznej obejmuje lata 2000–2013 i dotyczy zarówno międzynarodowych obrotów handlowych, jak i bezpośrednich inwestycji zagranicznych i offshoringu usług. Z badania wynika, że handel usługami opartymi na wiedzy rozwija się szybciej niż usługami ogółem. Największą dynamiką wzrostu eksportu odnotowano w przypadku usług informatycznych i informacyjnych, najniższą zaś w usługach finansowych. Głównymi podmiotami w obrotach usługami opartymi na wiedzy są kraje wysoko rozwinięte, ale ich znaczenie spada w czasie. Wartością opracowania jest przyporządkowanie teoretycznych klasyfikacji usług opartych na wiedzy do istniejących systemach statystycznych, a także opisie nowego i trudnego do obserwacji zjawiska, jakim jest międzynarodowy obrót usługami opartymi na wiedzy.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.A Wealth of Choices: From Anywhere on Earth to No Location at All. The A.T. Kearney Global Services Location Index™ 2014, www.atkearney.com.
2.Balance of Payments Manual, 5th Edit. International Monetary Fund, Washington D.C. 1993.
3.Challenges for EU Support to Innovation in Services. Fostering New Markets and Jobs Through Innovation, Commission Staff Working Document SEC, 2009, No. 1195.
4.Hauknes J., Knowledge Intensive Services – What is Their Role?, OECD Business and Industry Policy Forum, Paris 1999.
5.Kuźnar A., Usługi oparte na wiedzy i ich rola w handlu międzynarodowym, Gospodarka oparta na wiedzy. Aspekty międzynarodowe, red. D. Rosati, WSHiP im. Ryszarda Łazarskiego, Warszawa 2007.
6.Kuźnar A., Usługi w handlu międzynarodowym, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2007.
7.Majewska J., Truskolaski S., Usługi wiedzochłonne w stymulowaniu innowacyjności w Polsce, „Gospodarka Narodowa” 2013, nr 1–2.
8.Miles I. i in., Knowledge-Intensive Business Services: Users, Carriers and Sources of Innovation, EC, Luxembourg, (DG13 SPRINT-EIMS), 1995, https://research.mbs.ac.uk/INNOVATION/Portals/0/docs/KIBSEIMS1995shortreport.pdf.
9.Muller E., Zenker A, Business Services as Actors of Knowledge Ttransformation: the Role of KIBS in Regional and National Innovation Systems, „Research Policy” 2001, Vol. 30.
10.Murphy M., Vickery G., Strategic Business Services, OECD, Paris 1999.
11.OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2003, OECD, Paris 2003.
12.Starbuck W.H., Learning by Knowledge-Intensive Firms, „Journal of Management Studies”, 1992, Vol. 29, No. 6.
13.The Business Service Revolution in Europe, Routledge, red. P. Wood, London–New York 2002.
14.Toivonen M., Future Prospects of Knowledge-Intensive Business Services (KIBS) and Implications to Regional Economies, „ICFAI Journal of Knowledge Management” 2006, Vol. 4, No. 3.
15.UNCTAD Handbook of statistics, http://unctadstat.unctad.org.
16.World Investment Report 2004. The Shift Towards Services, UNCTAD, Geneva 2004.
17.World Investment Report 2014: Annex Table 24 – Estimated world inward FDI stock, by sector and industry, 1990 and 2012, www.unctad.org/Sections/dite_dir/docs/WIR2014/WIR14_tab24.xls.
18.Zieba M., Knowledge-Intensive Business Services (KIBS) And Their Role In The Knowledge-Based Economy, GUT FME Working Paper, Series A, 2013, No. 7.