Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 41/1 2015
W kwestii imigracji edukacyjnych w Polsce

Autorzy: Marzena Matkowska
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: migracje zagraniczne migracje edukacyjne zagraniczni studenci w Polsce
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:14 (305-318)

Abstrakt

W gospodarce światowej od wielu lat można zaobserwować wzrost zainteresowania mobilnością edukacyjną. Rośnie konkurencja o wykwalifikowanych pracowników, w tym również zagranicznych. Drogą do ich pozyskania jest między innymi oferta edukacyjna szkół wyższych. Polska również stara się włączyć do globalnego procesu umiędzynarodowienia szkół wyższych. Ostatnia dekada przyniosła zmiany w podejściu zarówno polskich uczelni, jak i władz państwa do kształcenia zagranicznych studentów w Polsce. Celem artykułu jest próba identyfikacji zjawiska imigracji edukacyjnej w Polsce oraz jej zmian w ostatniej dekadzie.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.ec.europa.eu/eurostat/web/education-and-training/data/database.
2.Gońda M., Nowa ustawa o cudzoziemcach szansą na większą liczbę studentów z zagranicy?, „Biuletyn Migracyjny” 2013, nr 45.
3.Imigracja studentów zagranicznych do Polski, Raport Europejskich Sieci Migracyjnej w Polsce, Warszawa 2013.
4.International Migration Policies 2013, UN, Department of Economic and Social Affairs. Population Division, www.unpopulation.org.
5.Społeczne skutki poakcesyjnych migracji ludności Polski, Raport Komitetu Badań nad Migracjami PAN, Warszawa 2014.
6.Szkoły wyższe i ich finanse, Roczniki GUS za poszczególne lata, www.stat.gov.pl.
7.Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych, DzU 2006, nr 190, poz. 1406; 2009, nr 176, poz. 1365.
8.Ustawa o cudzoziemcach z dnia 12 grudnia 2013 roku, DzU 2013, poz. 1650.
9.Ustawa o Karcie Polaka z dnia 7 września 2007 roku, DzU 2007, nr 180, poz. 1280, późn. zm.
10.Ustawa o szkolnictwie wyższym, DzU 2005, nr 164, poz. 1365 późn. zm.
11.Żołędowski C., Studenci zagraniczni w Polsce, motywy przyjazdu, ocena pobytu, plany na przyszłość, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010.