Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 41/1 2015
Wsparcie polskiego eksportu produktów rolno-spożywc zych w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej

Autorzy: Joanna Michalczyk
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe: promocja eksportu produkty rolno-spożywcze handel zagraniczny Unia Europejska
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:16 (319-334)

Abstrakt

Cel – celem publikacji jest identyfikacja najważniejszych instrumentów wspierających sprzedaż zagraniczną produktów rolno-spożywczych i charakterystyka ich wykorzystywania przez krajowe podmioty. Są to w szczególności instrumenty polityczne, instytucjonalne oraz ekonomiczno-finansowe. Te ostatnie wydają się szczególnie istotne dla wspierania eksportu, gdyż często się wiążą z bezpośrednim ukierunkowaniem na rozmiary oraz na strukturę geograficzną i towarową sprzedaży.Metodologia badania – w artykule posłużono się metodą opisową oraz analizą literatury. Za okres badawczy przyjęto lata 2004–2013.Wynik – po 2004 roku odnotowywano dodatnie przyrosty eksportu produktów rolno-spożywczych, co przyczyniło się do szybkiego rozwoju sektora i do pogłębiania procesu internacjonalizacji całej gospodarki. Można sądzić, że jest to spowodowane nie tylko wstąpieniem do struktur europejskich i, co się z tym wiąże, przyjęciem wielu korzystnych mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej, ale również posiadaniem przez sektor znaczących atutów, które w powiązaniu ze stosowanymi instrumentami wsparcia wpłynęły na sukces polskich produktów rolno-spożywczych na rynkach zagranicznych. Oryginalność/wartość – na podstawie krytycznej analizy dokonano zwartej charakterystyki instrumentów stosowanych do wspierania eksportu polskich produktów rolno-spożywczych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Agencja Rynku Rolnego, www.arr.gov.pl.
2.Alimentaria & Horexpo Lisboa, https://polska.trade.gov.pl/pl/kalendarium/detail/article,2921,ALIMENTARIA_HOREXPO_LISBOA.html.
3.American Investment Dialogue: Amerykański biznes przygląda się Polsce, www.paiz.gov.pl/20140925/american_investment_dialogue_amerykanski_biznes_przyglada_sie_polsce.
4.Budżety programów, www.arr.gov.pl/data/00236/budzety_programow_28012015.pdf.
5.Dawid-Sawicka M., Wsparcie PARP dla firm z sektora spożywczego, budowanego i transportowego, www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/wsparcie-parp-dla-firm-z-sektoraspozywczego-budowanego-i-transportowego.
6.Departament Promocji Gospodarczej, www.paiz.gov.pl/index/?id=c42f891cebbc81aa59f-8f183243ac2b9.
7.Działania informacyjno-promocyjne, www.minrol.gov.pl/Jakosc-zywnosci/Poznaj-Dobra-Zywnosc/Dzialania-informacyjno-promocyjne.
8.Hajdukiewicz A., Uwarunkowania i czynniki rozwoju polskiego eksportu produktów rolno- spożywczych, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2013, nr 57.
9.Handel zagraniczny. Organizacja i technika, red. J. Rymarczyk, PWE, Warszawa 2012.
10.Jachowski P., Nowa strategia promocji polskiej żywności. Powstanie specjalny showroom, www.portalspozywczy.pl/technologie/wiadomosci/nowa-strategia-promocji-polskiejzywnosci-powstanie-specjalny-showroom,110116.html.
11.Kalicki A., Długokęcka D., Kosewska M., Siemieńska E., Bugała A., Chmielewski Ł., Kostrzyński P., Rodkiewicz W., Analiza wybranych zagadnień i tendencji w polskiej produkcji i handlu zagranicznym artykułami rolno-spożywczymi w 2013 roku, FAPA, Warszawa 2014.
12.Klaster Eksport Promocja Azja (EPA), http://ibrkk.pl/id/148/Klaster_Eksport_Promocja_Azja_(EPA).
13.Kredyty eksportowe, www.finanse.mf.gov.pl/wspieranie-eksportu/kredyty-eksportowe.
14.Marszał K., Eksport z polisą KUKE, http://nowawies.com.pl/?p=1283.
15.Michalczyk J., Polski handel międzynarodowy produktami rolno-spożywczymi w procesie integracji z Unią Europejską, rozprawa doktorska, UE, Wrocław 2011.
16.Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, www.minrol.gov.pl.
17.Polański M., Instrumenty wsparcia eksportu oferowane przez PARP, www.bgk.pl/storage/PARP%20Instrumenty%20wsparcia%20eksportu%20oferowane%20przez%20PARP.pdf.
18.Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/PROW-2014-2020.
19.Program wspierania eksportu DOKE, www.bgk.pl/program-wspierania-eksportu-doke-2.
20.Skrzypczyńska J., GATT/WTO a polityka rolna Unii Europejskiej, UAM, Poznań 2010.
21.Smokowska M., WPHI wspierają eksport polskich produktów rolno-spożywczych, www.mg.gov.pl/node/22725.
22.Sprawozdanie z działalności Agencji Rynku Rolnego w 2013 roku, Biuro Analiz i Programowania ARR, Warszawa 2014.
23.Sprawozdanie z realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, MRiRW, Warszawa 2012.
24.Szajner P., Polski handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi, „Biuletyn Informacyjny ARR” 2012, nr 4.
25.Targi Slow Food – Salone del Gusto w Turynie, www.minrol.gov.pl/Jakosc-zywnosci/Produkty-regionalne-i-tradycyjne/Aktualnosci/Targi-Slow-Food-Salone-del-Gusto-w-Turynie.