Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 41/1 2015
Polsko-niemiecka wymiana handlowa w sektorze maszynowym w latach 2001–2013. Ocena szans i zagrożeń

Autorzy: Bartosz Michalski
Uniwersytet Wrocławski
Słowa kluczowe: handel międzynarodowy Polska pułapka średniego dochodu sektor maszynowy przewaga konkurencyjna zaawansowanie technologiczne
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:14 (349-362)

Abstrakt

Biorąc pod uwagę paradygmat pułapki średniego dochodu, celem artykułu jest analiza polskiej wymiany handlowej w sektorze maszynowym (dział HS 84) w latach 2001–2013, drugim pod względem znaczenia po branży samochodowej, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z Niemcami. Rozważania obejmują ewolucję ujawnionych przewag komparatywnych, zaawansowania technologicznego (udziałów dóbr mid-tech i high-tech), dywersyfikację polskiej oferty eksportowej oraz importu, cząstkowego bilansu salda handlowego, a także intensywność wymiany wewnątrzgałęziowej z Niemcami (indeks Grubela- Lloyda). W ocenie autora konsekwentna i zbyt silna orientacja na współpracę handlową z Niemcami niesie wiele zagrożeń. W długim okresie grozi Polsce utrwalenie strukturalnych barier wzrostu i rozwoju gospodarczego, determinujących istotę pułapki średniego dochodu, a w konsekwencji utrwalających (semi)peryferyjność polskiej gospodarki.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bałtowski M., Miszewski M., Transformacja gospodarcza w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
2.Cieślik A., Michałek J., Michałek A., Determinanty działalności eksportowej polskich przedsiębiorstw, „Gospodarka Narodowa” 2012, nr 7–8.
3.Czarny E., Śledziewska K., Międzynarodowa współpraca gospodarcza w warunkach kryzysu: wnioski dla Polski, PWE, Warszawa 2012.
4.Hahn D., Will China Fall into the Middle Income Trap?, „The Journal of Asiatic Studies” 2013, Vol. 56, Issue 2.
5.http://unctadstat.unctad.org/UnctadStatMetadata/Classifications/Methodology&Classifications.html.
6.Im F.G., Rosenblatt D., Middle-Income Traps. A Conceptual and Empirical Survey, Policy Research Working Paper No. 6594, The World Bank, September 2013.
7.Kieżun W., Patologia transformacji, Poltext, Warszawa 2013.
8.Melitz M., The Impact of Trade on Intra-industry Reallocations and Aggregate Industry Productivity, „Econometrica” 2003, Vol. 71, No. 6.
9.Mińska-Struzik E., Rozważania nad aktualnością tradycyjnej teorii handlu międzynarodowego, „Gospodarka Narodowa” 2014, nr 1.
10.Ohno K., Avoiding the middle income trap. Renovating industrial policy formulation in Vietnam, „ASEAN Economic Bulletin” 2009, Vol. 26, Issue 1.
11.Park G., Ide E., China and the middle-income trap: toward a Post Washington, Post Beijing Consensus, „Pacific Review”, 2014, Vol. 27, Issue 5.
12.Serwach T., Od handlu między państwami do handlu na poziomie przedsiębiorstw, „Gospodarka Narodowa” 2011, nr 3.
13.Siggel E., International Competitiveness and Comparative Advantage: A Survey and a Proposal for Measurement, „Journal of Industry, Competition and Trade” 2006, Vol. 6.
14.Staniszkis J., Podwójna peryferyjność Polski, www.nowakonfederacja.pl/podwojna-peryferyjnosc-polski.
15.www.trademap.org.