Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 41/1 2015
Międzynarodowa polityka handlowa w XXI wieku – główne trendy

Autorzy: Monika Wojtas
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Słowa kluczowe: międzynarodowa polityka handlowa regionalizacja handlu protekcjonizm
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:14 (391-404)

Abstrakt

W artykule przedstawiono najważniejsze tendencje w funkcjonowaniu międzynarodowej polityki handlowej w XXI wieku: 1) negocjacje organizowanej przez Światową Organizację Handlu Rundy Doha, które trwają od 2001 roku; 2) wzrost znaczenia układów regionalnych, a także rozpoczęcie negocjacji tzw. układów megaregionalnych; 3) intensyfikację stosowania protekcjonizmu w związku z kryzysem gospodarczym 2008–2009.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Acharya R., Crawford J.A., Renard C., Landscape, w: Preferential Trade Agreement Policies for Development: a Handbook, red. J.P. Chauffour, J.C. Maur, The World Bank, Washington 2011.
2.Clapp J., WTO Aagriculture Negotiations and the Global South, w: The WTO after Hongkong, red. D. Lee, R. Wilkinson, Routledge, London–New York 2007.
3.Das D.K., Debacle at Seattle, „Journal of World Trade” 2000, Vol. 34, No. 5.
4.Das D.K., The Doha Round of Multilateral Trade Negotiations: Causal Factors Behind the Failure in Cancún, Cancún 2003.
5.Draper P., Lacey S., Ramkolowan Y., Mega-Regional Trade Agreements: Implications for the African, Caribbean, and Pacific Countries, „ECIPE Occasional Paper” 2014, No. 2.
6.Dugiel W., Światowy system handlu – nowe wyzwania i próby reform, SGH, Warszawa 2013.
7.Gallagher P., The First Ten Years of the WTO. 1995–2005, Cambridge University Press, Cambridge 2005.
8.Hoekman B., Sustaining Multilateral Trade Cooperation in Multipolar World Economy, „Review of International Organizations” 2014, No. 9.
9.ICSTD, Preparing for Negotiations on the Built-in Agenda: Non-Trade Concerns Loom Large for Agriculture Talks, „Bridges” Listopad 1998, Vol. 2, No. 8.
10.ICTSD, WTO Trade Facilitation Deal in Limbo as Deadline Passes without Resolution, www.ictsd.org/bridges-news/bridges-africa/news/wto-trade-facilitation-deal-in-limboas-deadline-passes-without.
11.Ismail F., From the Hong Kong WTO Ministerial Conference to the Suspension of the Negotiations, „World Economics” 2006, No. 3.
12.Melendez-Ortiz R., Mega-Regionals: What is Going on?, w: Mega-regional Trade Agreements – Game-Changers or Costly Distractions for the World Trading System? The World Economic Forum, July 2014.
13.Misala, J. Wymiana międzynarodowa i gospodarka światowa. Teoria i mechanizmy funkcjonowania, SGH, Warszawa 2005.
14.Mucha-Leszko B., Globalna czy regionalna liberalizacja handlu międzynarodowego?, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Współczesne Problemy Ekonomiczne. Globalizacja. Liberalizacja. Etyka” nr 8, Szczecin 2014.
15.Schnepf R., Hanrahan Ch.E., WTO Doha Round: Implications for US agriculture, CRS Report for Congress, January 2010.
16.Ravenhill J., Regionalizm, w: Globalna ekonomia polityczna, red. J. Ravenhill, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011.
17.Stiglitz J.E., A. Carlton, Fair trade. Szansa dla wszystkich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
18.United Nations, World Economic Situation and Prospects 2015, New York 2015.
19.WTO, International Trade Statistics 2014, Geneva 2014.
20.WTO, World Trade Report 2011. The WTO and Preferential Trade Agreements. From Co-Existence to Coherence, Geneva 2011.
21.WTO, World Trade Report 2012, Geneva 2012.
22.Yong W., The Political Economy of the Rise of Mega-Regionals, w: Mega-regional Trade Agreements – Game-Changers or Costly Distractions for the World Trading System? The World Economic Forum, July 2014.