Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 41/3 2015
ROLA KANAŁU HANDLOWEGO I FINANSOWEGO W ZARAŻENIU PAŃSTW ROZWINIĘTYCH I ROZWIJAJĄCYCH SIĘ

Autorzy: Piotr Gabrielczak
Uniwersytet Łódzki
Słowa kluczowe: zarażenie estymacja logitowa kraje rozwinięte i rozwijające się
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:18 (25-42)

Abstrakt

Cel – w artykule zdefiniowano zjawisko zarażenia oraz przedstawiono zarys teorii jego przebiegu. Celem jest empiryczne potwierdzenie jego występowania oraz wskazanie różnic między krajami rozwiniętymi i rozwijającymi się w zakresie oddziaływania handlowego i finansowego kanału zarażenia. Metodologia – w tym celu wykorzystano estymację logitową, której wyniki posłużyły do weryfikacji postawionych hipotez. Wynik – uzyskano oszacowania parametrów, pozytywnie weryfikujące stawiane hipotezy. Potwierdzono występowanie zarażenia, a także dowiedziono, iż kanał finansowy jest podstawowym kanałem zarażenia. Kanał handlowy miał większe znaczenie w krajach rozwiniętych. Oryginalność, wartość – wyniki przedstawione w artykule są efektem w pełni oryginalnych badań autora. Szeroka próba badawcza (zarówno pod względem liczby państw, jaki przekroju czasowego) oraz zastosowany podział na kraje rozwinięte i rozwijające się są główną wartością dodaną badania.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Billio M., Caporin M., Market Linkages, Variance Spillover and Correlation Stability: Empirical Evidences of Financial Contagion, „Computational Statistics and Data Analysis” 2010, Vol. 54, No. 11.
2.Bollino C.A., Polinori P., Contagion in Electricity Markets: Does It Exist?, 23rd Meeting of the European Economic Association Conference Paper 2008.
3.Cappiello L., Gerard B., Manganelli S., The Contagion Box: Measuring Co-movements in Financial Markets by Regression Quantiles, Econometric Society 2004, Latin American Meetings Publication 2004, No. 77.
4.Cheung L., Tam C.-S., Szeto J., Contagion of Financial Crises: A Literature Review of Theoretical and Empirical Frameworks, Hong Kong Monetary Authority Research Note 2/2009.
5.Corsetti G., Pericoli M., Sbracia M., Some Contagion, Some Interdependence: More Pitfalls in Tests of Financial Contagion, „Journal of International Money and Finance” 2005, No. 24.
6.Definitions of Contagion, Bank Światowy, worldbank.org.
7.Dobrzański P., Transmisja kryzysu amerykańskiego na gospodarki europejskie, w: Globalizacja, europejska integracja a kryzys gospodarczy, red. J. Kundera, Prace Naukowe Wrocław 2011.
8.Dungey M., Tambakis D.N., International Financial Contagion: What Do We Know?, CERF Working Paper 2003, No. 9.
9.Dungey M., Yalama A., Detecting Contagion with Correlation: Volatility and Timing Matter, Centre for Financial Analysis & Policy Working Paper 35, Cambridge University Press, Cambridge 2010.
10.Edwards S., Interest Rates, Contagion and Capital Controls, NBER Working Paper 2000, No. 7801.
11.Forbes K., Rigobon R., No Contagion, Only Interdependence: Measuring Stock Market Comovements, NBER Working Paper 1999, No. 7267.
12.Kleimeier S., Lehnert T., Verschoor W.F.C., Contagion versus Interdependence: A Re-Examination of Asian-Crisis Stock Market Comovements, European Finance Association 2003 Annual Conference Paper 2003, No. 249.
13.Lowell J., Neu C.R., Tong D., Financial Crises and Contagion in Emerging Market Countries, RAND 1998.
14.Lubiński M., Międzynarodowa transmisja koniunktur a zarażenie, w: R. Barczyk, L. Kąsek, M. Lubiński, K. Marczewski, Nowe oblicza cyklu koniunkturalnego, PWE, Warszawa 2006.
15.Matei I., Contagion and Causality: an Empirical Analysis on Sovereign Bond Spreads, „Economics Bulletin” 2010, Vol. 30, No. 3.
16.Mazurek S., Ścieżki międzynarodowej transmisji kryzysów, w: Koniunktura gospodarcza. Od bańki internetowej do kryzysu subprime, red. J. Czech-Rogosz, J. Pietrucha, R. Żelazny, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009.
17.Solarz J.K., Ryzyko zarażenia się gospodarki Polski zaburzeniami na rynkach zagranicznych, w: Ryzyko kryzysu finansowego w Polsce. Identyfikacja i monitorowanie, red. D. J. Błaszczuk, Poltext, Warszawa 2006.
18.Tjahjawandita A., Pradono T. D., Rinaldi R., Spatial Contagion of Global Financial Crisis, Padjadjaran University Working Papers in Economics and Development Studies 2009, No. 6.