Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 41/3 2015
MIĘDZYNARODOWE OBROTY USŁUGOWE PODMIOTÓW Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO W LATACH 2009–2013

Autorzy: Elżbieta Bombińska
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Słowa kluczowe: podmioty z kapitałem zagranicznym usługi wymiana handlowa z zagranicą konkurencyjność eksportu
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:14 (87-100)

Abstrakt

Cel: celem artykułu jest identyfikacja stanu i kierunków rozwoju międzynarodowych obrotów usługowych podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego w latach 2009–2013 oraz próba oceny ich znaczenia w rozwoju wymiany usługowej Polski z zagranicą.Metoda badania: badania oparto na analizie wskaźnikowej. Wykorzystano wskaźniki opisujące wartość, dynamikę, strukturę oraz konkurencyjność obrotów usługowych badanej zbiorowości podmiotów w przekroju sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).Wynik: w badanym okresie dynamicznie wzrastały obroty usługowe tych przedsiębiorstw, a ich eksport wykazywał w wielu sekcjach PKD wysoki poziom konkurencyjności. Podmioty z kapitałem zagranicznym odgrywają coraz większą rolę w eksporcie usługowym Polski: w latach 2009–2013 generowały ponad połowę wpływów z tytułu eksportu usług ogółu przedsiębiorstw, a ponadto w obrębie większości sekcji PKD wyraźne poprawiły swą pozycję konkurencyjną względem podmiotów krajowych.Oryginalność/wartość: badania wymiany handlowej podmiotów z kapitałem zagranicznym działających w Polsce dotychczas koncentrowały się głównie na obrotach towarowych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bilans płatniczy Rzeczpospolitej Polskij, NBP, Warszawa 2004, 2014.
2.Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych, GUS, Warszawa 2010–2014.
3.Bombińska E., Konkurencyjność eksportu i jej miary, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 845, Kraków 2010.
4.Bombińska E., Pozycja podmiotów zagranicznych w sektorze usług w Polsce w okresie poakcesyjnym, „Unia Europejska.pl” nr 5, IBRKiK, Warszawa 2014.
5.Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym, GUS, Warszawa 2010–2014.
6.Umiński S., Znaczenie zagranicznych inwestycji bezpośrednich dla transferu technologii do Polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2002.
7.Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce, NBP, Warszawa 2006–2014.