Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 41/3 2015
KONKURENCJA PODATKOWA JAKO CZYNNIK LOKALIZACYJNY POLSKICH BEZPOŚREDNICH INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH

Autorzy: Agnieszka Kłysik-Uryszek
Uniwersytet Łódzki

Tomasz Uryszek
Uniwersytet Łódzki
Słowa kluczowe: konkurencja podatkowa czynniki lokalizacji polskie bezpośrednie inwestycje zagraniczne
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:16 (101-116)

Abstrakt

Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie czy, i w jakim stopniu, konkurencja podatkowa między krajami Unii Europejskiej w zakresie opodatkowania dochodów przedsiębiorstw jest czynnikiem lokalizacyjnym dla polskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ). Wykorzystano dane dotyczące nominalnych stawek podatku CIT, tzw. ukrytej stawki opodatkowania (implicit tax rate) oraz wartości polskich BIZ ulokowanych w państwach członkowskich UE. Dane pochodzą z Eurostatu, OECD oraz NBP. Okres badań obejmuje lata 2004–2012. Wyniki badań wskazują na brak jednoznacznych powiązań między wartościami nominalnych i ukrytych stawek podatkowych a zmianami w napływie polskich BIZ. Większość inwestorów, szczególnie mniej doświadczonych w procesie internacjonalizacji, nie traktuje priorytetowo fiskalnych atutów lokalizacji. Nie brakuje jednak przykładów doświadczonych inwestorów, którzy wykorzystują międzynarodowe różnice w stawkach opodatkowania. Dotyczy to jednak przede wszystkim szczegółowych rozwiązań fiskalnych, dedykowanych wybranym grupom przedsiębiorstw, zatem ich precyzyjna analiza na pod-stawie danych makroekonomicznych jest niemożliwa.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Blankart C.B., A Public Choice View of Tax Competition, „Public Finance Review” 2002, No. 30/5.
2.Breen R., Social Mobility in Europe, Oxford University Press, Oxford 2004.
3.Bryndziak S., Konkurencja podatkowa wśród krajów Unii Europejskiej na przykładzie podatku dochodowego od osób prawnych, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica” 2013, nr 279.
4.Burak K., Konkurancja podatkowa, „Kancelaria Sejmu. Biuro Studiów i Ekspertyz” 2005, Informacja nr 1152.
5.Erdős E., The Legal Sources and Steps of the European Tax Harmonization, „Juridical Current” 2011, No. 14/2.
6.Feld L.P., Kirchgässner G., The Impact of Corporate and Personal Income Taxes on the Location of Firms and on Employment: Some Panel Evidence for the Swiss Cantons, „Journal of Public Economics” 2003, No. 87/1.
7.Goodspeed T.J., Tax Competition, Benefit Taxes, and Fiscal Federalism, „National Tax Journal” 1998, No. 51/3.
8.http://biznes.onet.pl/wiadomosci/kraj/najbogatsi-polacy-placa-podatki-za-granica/vv0yn.
9.http://wyborcza.biz/biznes/1,101562,13852967,Gdzie_placa_podatki_polscy_miliarderzy.html.
10.Ida T., International Tax Competition and Double Taxation, „Review of Urban & Regional Development Studies” 2006, nr 18/3, DOI: 10.1111/j.1467-940X.2006.00121.x.
11.Jamroży M., Kudert S., Optymalizacja opodatkowania dochodów przedsiębiorstw, ABC Wolters Kluwer Business, Warszawa 2013.
12.Kłysik-Uryszek A., Kuna-Marszałek A., Psychic and Geographic Distance in the Process of Firm Internationalization. Example of Companies from Poland and Lodz Region, „Business and Economic Horizons” 2014, No. 10/1.
13.Knap W., Wójciak P., Raje podatkowe, czyli jak legalnie zmniejszyć sobie podatki, Portal Bankier.pl, 01.06.2007, www.bankier.pl/wiadomosc/Raje-podatkowe-czyli-jaklegalnie-zmniejszyc-sobie-podatki-1590881.html.
14.Krajka M., Międzynarodowa konkurencja podatkowa a polityka fiskalna UE, „Equilibrium” 2010, nr 1/4.
15.Najlepszy E., Finanse międzynarodowe przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2013.
16.Oates W.E., Schwab R.M., Economic Competition Among Jurisdictions: Efficiency Enhancing or Distortion Inducing?, „Journal of Public Economics” 1988, No. 35.
17.Oręziak L., Konkurencja podatkowa a międzynarodowe przepływy kapitału, „International Journal of Management and Economics” 2007, nr 21.
18.Piątkowski M., Międzynarodowa konkurencja podatkowa i jej implikacje dla Europy Środkowo-Wschodniej. „Ekonomiska” 2009, No. 6.
19.Raff H., Preferential Trade Agreements and Tax Competition for Foreign Direct Investment, „Journal of Public Economics” 2004, No. 88/12, DOI: 10.1016/j.jpubeco.2004.08.002.
20.Roin J., Competition and Evasion: Another Perspective on International Tax Competition, „Georgetown Law Journal” 2000, No. 89/543.
21.Skrok D., Systemy podatkowe w krajach Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe KGS SGH, nr 22, Warszawa 2007.
22.Slavin M., Tax Competition and Capital Mobility between Old and New EU Members States, „Annals of the University of Oradea, Economic Science Series” 2008, No. 17/3.
23.Tiebout C., A Pure Theory of Local Government Expenditures, „Journal of Political Economy” 1958, nr 64/5.
24.Wilson J.D., Theories of Tax Competition, „National Tax Journal” 1999, No. 52/2.