Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 41/3 2015
KONWERGENCJA GOSPODAREK KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ O WALUTACH NARODOWYCH WZGLĘDEM STREFY EURO W OKRESIE POSTKRYZYSOWYM

Autorzy: Wawrzyniec Michalczyk
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe: konwergencja nominalna konwergencja realna strefa euro waluty narodowe
Rok wydania:2015
Liczba stron:14 (171-184)

Abstrakt

Cel – celem artykułu jest przedstawienie wyników badania stopnia konwergencji gospodarek państw Unii Europejskiej, które posługują się walutami narodowymi, względem strefy euro. Szczególny nacisk położono na Polskę, z uwagi na chęć wzbogacenia podstaw do dyskusji prowadzonej w naszym kraju na temat wyboru najbardziej odpowiedniego terminu zastąpienia złotówki przez wspólną walutę europejską.Metodologia badania – jako metodę badawczą wykorzystano analizę porównawczą danych statystycznych, w niewielkim zakresie uzupełnioną analizą literatury. Skupiono się na najbardziej fundamentalnych wskaźnikach, które charakteryzują poziom konwergencji gospodarek. Podstawowy okres badawczy dla danych krótkookresowych to lata 2013–2014, natomiast dla danych kwartalnych i rocznych przyjęto dłuższe przedziały czasu.Wynik – jak wskazuje przeprowadzona analiza wskaźników decydujących o konwergencji nominalnej i realnej krajów Unii Europejskiej posługujących się walutami narodowymi, można mieć duże obawy, czy wszystkie one byłyby pod tym względem gotowe do wprowadzenia euro. Obawy te są uzasadnione szczególnie w kontekście doświadczeń kryzysowych państw z obszaru wspólnego pieniądza europejskiego, które zostały do niego włączone, pomimo niskiego stopnia konwergencji.Oryginalność; wartość – w artykule analizie poddano najnowsze dostępne dane statystyczne i na tej podstawie sformułowano wnioski dotyczące stopnia konwergencji strefy euro i krajów Unii Europejskiej nienależących do niej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Convergence Report 2014, „European Economy” 2014, No. 4.
2.Convergence Report June 2014, Frankfurt n. Menem, Europejski Bank Centralny, 2014.
3.Eurostat, Database; http://ec.europa.eu/eurostat/data/database.
4.General Government Data – Autumn 2014 (2014), European Commission; http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/gen_gov_data/documents/2014/autumn2014_series_en.pdf.
5.Michalczyk W., Ewolucja polityki walutowej w Polsce po roku 1989 w perspektywie przystąpienia do strefy euro, Wyd. UE, Wrocław 2012.
6.Michalczyk W., Kryteria konwergencji polskiej gospodarki jako wyznacznik tempa integracji walutowej, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 57, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2013.
7.Monitor Konwergencji Nominalnej, Ministerstwo Finansów; www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/integracja-ze-strefa-euro/analizy-i-materialy-informacyjne/monitor-konwergencji-nominalnej (15.01.2015).
8.Raport na temat korzyści i kosztów przystąpienia Polski do strefy euro, red. J. Borowski, NBP, Warszawa 2004.
9.Raporty o konwergencji 2013 – dalszy wzrost dyskrecjonalności w interpretacji kryteriów konwergencji, Ministerstwo Finansów; www.mf.gov.pl/documents/764034/1002547/Dyskrecjonalno%C5%9B%C4% 87+w+Raportach+o+konwergencji+2013.