Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.44/1-22
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 44/1 2016
ENERGY EFFICIENCY IN THE EUROPEAN UNION AND IN POLAND

Autorzy: Paulina Szyja
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Słowa kluczowe: wydajność energetyczna zużycie energii gospodarka
Rok wydania:2016
Liczba stron:12 (267-278)
Klasyfikacja JEL: E21 O14 O44 P28 P48 Q40
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł porusza problematykę efektywności energetycznej w kontekście unijnego pakietu klimatyczno-energetycznego oraz polskich uwarunkowań. Opracowanie zawiera wyjaśnienie pojęć, dane statystyczne oraz informacje dotyczące korzyści i kosztów zwiększenia efektywności energetycznej z uwzględnieniem koniecznych działań w tym zakresie zarówno na szczeblu unijnym, jak i krajowym.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bell, C.J. (2012). Energy Efficiency Job Creation: Real World Experiences, Washington: An ACEEE White Paper.
2.Brussels European Council 8/9 March 2007 Presidency Conclusions. 7224/1/07 REV 1. Brussels, 2 May 2007.
3.Commission Staff Working Document Guidance note on Directive 2012/27/EU on energy efficiency, amending Directives 2009/125/EC and 2010/30/EC, and repealing Directives 2004/8/EC and 2006/32/EC. Article 7: Energy efficiency obligation schemes. SWD (2013) 451 final. Brussels, 6.11.2013.
4.Communication from The Commission to The European Parliament, The Council, The European Economic and Social Committee and The Committee of The Regions. An EU
5.Strategy on adaptation to climate change. COM (2013) 216 final. Brussels, 16.4.2013.
6.Communication from The Commission to The European Parliament, The Council, The European Economic and Social Committee and The Committee of The Regions. A Policy Framework for Climate and Energy in the Period from 2020 to 2030. COM (2014) 15 final. Brussels, 22.1.2014.
7.Consumption of Energy. Eurostat Statistic Explained.
8.http://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/Consumption_of_energy.
9.Directive 2012/27/EU of The European Parliament and of The Council of 25 October 2012 on energy efficiency, amending Directives 2009/125/EC and 2010/30/EU and repealing Directives 2004/8/EC and 2006/32/EC.
10.Directive 2010/31/EU of The European Parliament and of The Council of 19 May 2010 on the energy performance of buildings. Official Journal of the European Union L 153/13.
11.Draft Outcome Document of the United Nations Summit for the Adoption of the post-2015 Development Agenda. UN, New York, 12 August 2015, A/69/L.85, p. 14.
12.Energy Efficiency: Getting Energy Smart (2015). American Council for an Energy-Efficient Economy, Washington.
13.Energy Efficiency, Saving Energy, Saving Money. Retrieved from: https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energyefficiency.
14.Energy Consumption in Households in 2009 (2012). Warsaw: CSO.
15.Energy Consumption in Households in 2012 (2014). Warsaw: CSO.
16.Energy Efficiency – the First Fuel for the EU Economy. How to Drive New Finance for Energy Efficiency Investments (2014). Brussels: EEFIG, European Commission.
17.http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsdpc320&plugin=1.
18.International Energy Agency, Energy efficiency. Retrieved from: http://www.iea.org/topics/energyefficiency.
19.STRATEG, Energy. CSO. Retrieved from: http://strateg.stat.gov.pl/Home/Strateg.
20.Szyja, P. (2014). The Role of Environmentally-Friendly Solutions in the Process of Industrial Restructuring. Studies of Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society. Impact of the economic crisis on changes of industrial structures,27, 219–235.
21.Ustawa z 15.04.2011 r. o efektywności energetycznej. Dz.U. 2011, nr 94, poz. 551.
22.What is Energy Efficiency and How Much Can it Help Cut Emissions? The Guardian. Retrieved from: http://www.theguardian.com/environment/2012/jun/08/energy-efficiency-carbon-savings.
23.World Energy Scenarios. Composing Energy Futures to 2050 (2013). London: World Energy Council.