Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.43/3-07
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 43/3 2016
PROBLEM SEZONOWOŚCI POPYTU W TURYSTYCE NA PRZYKŁADZIE WYKORZYSTANIA BAZY NOCLEGOWEJ W HOTELECH NADMORSKICH

Autorzy: Sebastian Dudziak
Uniwersytet Szczeciński

Jacek Borzyszkowski
Politechnika Koszalińska
Słowa kluczowe: sezonowość hotelarstwo turystyka
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:10 (79-88)
Klasyfikacja JEL: L83 Z31
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem rozważań zawartych w niniejszym artykule jest analiza sezonowości popytu turystycznego w nadmorskich hotelach w Polsce. W opracowaniu zaprezentowane zostały studia literaturowe oparte na krajowym oraz zagranicznym dorobku naukowym, a także wyniki badań własnych przeprowadzonych na grupie 101 hoteli średniej i wyższej kategorii. W toku procesu badawczego zaprezentowano stopień wykorzystania turystycznych obiektów noclegowych w 2014 roku w kontekście dwóch wskaźników: stopnia wykorzystania pokoi hotelowych oraz stopnia wykorzystania miejsc noclegowych. Przeprowadzone badania zdiagnozowały występowanie problemu sezonowości w nadmorskich hotelach, wykazały ważne dla rynku hotelarskiego zależności pomiędzy kategorią hotelu a zjawiskiem sezonowości, a także pozwoliły wyciągnąć praktyczne wnioski z punktu widzenia branży hotelarskiej.

Bibliografia

1.Bank Danych Lokalnych. Pobrane z: http://stat.gov.pl (11.12.2015).
2.BarOn, R.R.V. (1973). Seasonality in Tourism – Part II. International Tourism Quarterly, 1, 51–67.
3.Bednarska, M., Nawrot, Ł. (2014). Analiza działalności operacyjnej w hotelarstwie dla potrzeb wyceny nieruchomości. Biuletyn Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego, 4 (42), 5–16.
4.Bielak, B. (2009). Zróżnicowanie ruchu turystycznego wokół zbiorników zaporowych w Karpatach Polskich. Prace Geograficzne, 121, 25–37.
5.Borzyszkowski, J. (2014). Zjawisko sezonowości w turystyce – istota problemu i działań krajowych podmiotów polityki turystycznej na rzecz jego ograniczania. Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 45, 167–176.
6.Butler, R. (1994). Seasonality in Tourism: Issues and Problems. W: A.V. Seaton (red.), Tourism: The State of the Art (s. 332–339). Chichester: John Wiley & Sons Ltd.
7.Furmanek, M. (2014). Turystyka wyjazdowa niepełnosprawnych ruchowo mieszkańców Krakowa – stan i potrzeby. Turyzm, 24, 2, 7–15.
8.GUS (2014). Turystyka w 2013 r. Warszawa.
9.Kowalczyk, M. (2013). Turystyka zrównoważona w małych miastach w świetle badań ankietowych. Człowiek i Środowisko, 37 (1–2), 83–96.
10.Mokras-Grabowska, J. (2010). Program „Europe Senior Tourism” – założenia, realizacja, efekty ekonomiczne. W: A. Stasiak (red.), Turystyka społeczna w regionie łódzkim (s. 71–88). Łódź: Wyd. WSTH w Łodzi.
11.Rozporządzenie Rady Ministrów z 9.08.2013 w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2014. Dz.U. poz. 1159.
12.Szwichtenberg, A. (2006). Gospodarka turystyczna polskiego wybrzeża. Koszalin: Wyd. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej.
13.Szwichtenberg, A. (2010). Turystyka jako główne narzędzie zrównoważonego rozwoju w polskiej strefie nadmorskiej. W: M. Tarkowski, J. Mazurek (red.), Wybrane problemy rozwoju lokalnego w Polsce północnej (s. 117–127). Gdańsk: Wyd. UG, Pelplin: Bernardinum.
14.Ustawa z 29.06.1995 o statystyce publicznej. Dz.U. 2012, poz. 591, z późn. zm.