Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.44/3-01
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 44/3 2016
ROLA I ZNACZENIE EWALUACJI PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W PROCESIE ROZWOJU REGIONALNEGO

Autorzy: Tomasz Hoffmann
Politechnika Koszalińska
Słowa kluczowe: zarządzanie projektami myślenie projektowe ewaluacja projektów
Rok wydania:2016
Liczba stron:12 (11-22)
Klasyfikacja JEL: H43
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł podejmuje problematykę roli ewaluacji w zarządzaniu projektami. Uwaga badawcza została skupiona na prezentacji koncepcji ewaluacji i wykazaniu jej wpływu na zarządzanie projektem. Ponadto starano się wskazać, na ile jest ona skutecznym narzędziem oceny osiągniętych celów i założeń w wyniku realizacji projektów.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Borowczak, A. (2012). Stan i kierunki badań ewaluacyjnych rozwoju regionalnego w Polsce. Studia KPZK PAN, CXL (II).
2.Bowen, G., Rose, R., Ware, W. (2006). The Reliability and Validity of the School Success Profile Learning Organization Measure. Evaluation and Program Planning, 29, 12–29.
3.Dubisz, J. (red.). (2003). Słownik języka polskiego. T. 2. Warszawa: PWN.
4.Frączkowski, K. (2003). Zarządzanie projektem informatycznym. Projekty w środowisku wirtualnym. Czynniki sukcesu i niepowodzeń projektów. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.
5.Gavareshki, M. (2004). New Fuzzy GERT Method for Research Projects Scheduling. International Engineering Management Conference.
6.Grucza, B. (2013). Koncepcje ewaluacji. W: M. Trocki, M. Juchniewicz (red.), Ocena projektów – koncepcje i metody (s. 45–57). Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
7.Grzeszczyk, T. (2012). Modelowanie ewaluacji w projektach europejskich. Warszawa: Placet.
8.Kerzner, H. (2003). Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling and Controlling. USA.
9.Koźmiński, A.K., Piotrowski, W. (red.). (2004). Zarządzanie. Teoria i praktyka. Warszawa: PWN.
10.Kutschenreiter-Praszkiewicz, I. (2007). Redukcja rozmytych grafów przedsięwzięć. Badania Operacyjne i Decyzje, 3–4, 12–24.
11.Lock, D. (2009). Podstawy zarządzania projektami. Warszawa: PWE.
12.Nadskakuła, O. (2010). Ewaluacja projektów. Warszawa: Wydawnictwo i Firma Poligraficzna Bizarre.
13.Nasierowski, W. (1978). Metoda GERT. Przegląd Organizacji, 2, 35–50.
14.Olejniczak, K., Kozak, M., Lendzion, B. (red.). (2008). Teoria i praktyka ewaluacji interwencji publicznej. Warszawa: Akademia Leona Koźmińskiego, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
15.Papanicolas, I., Smith, P.C., Mosialos, E. (2008). Methodological Paper: What Are the Methodological Issues Related to Measuring Health Care Performance. Brussels: European Commission.
16.Pawlak, M. (2011). Zarządzanie projektami. Warszawa: PWN.
17.Pritsker, A.A.B. (1966). GERT Graphical Evaluation and Review Technique. RAND Research The Research Memorandum, NASA.
18.Radnor, H., (1996). Ewaluacja. Warszawa: MEN.
19.Roszkowski, H., Wiatrak, A.P. (2005). Zarządzanie projektem. Istoty i procedury i ich zastosowanie przy korzystaniu z środków Unii Europejskiej. Warszawa: Wyd. SGGW.
20.Trocki, M., Grucza, B. (2007). Zarządzanie projektem europejskim. Warszawa: PWE.
21.Trocki, M., Grucza, B., Ogonek, K. (2009). Zarządzanie projektami. Warszawa: PWE.
22.Zawicki, M. (red.). (2014). Wprowadzenie do nauk o polityce publicznej. Warszawa: PWE.