Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.44/3-08
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 44/3 2016
TENDENCJE ROZWOJU POWIĄZAŃ PRZEDSIĘBIORSTW WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE

Autorzy: Kazimierz Górka
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Marcin Łuszczyk
Politechnika Opolska

Agnieszka Thier
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Słowa kluczowe: przedsiębiorczość struktury organizacyjne klastry
Rok wydania:2016
Liczba stron:16 (111-126)
Klasyfikacja JEL: L10 L20
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest próba oceny tendencji rozwoju przedsiębiorstw i ich powiązań sieciowych oraz zwrócenie uwagi na nowe kierunki w tej dziedzinie. Autorzy dokonują oceny skuteczności nowych form prowadzenia działalności gospodarczej, gdyż niektóre lansowane w literaturze rozwiązania mają charakter bardziej marketingowy niż innowacyjny. W szczególności scharakteryzowano zmiany w skali działalności gospodarczej i nowe nurty rozwoju przedsiębiorstw w sieciach, na przykład Klastry, oraz renesans przedsiębiorstw rodzinnych w polskich warunkach gospodarowania.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Borys, T. (2010). Zrównoważony rozwój jako wyzwanie edukacyjne. W: T. Borys (red.), Edukacja dla zrównoważonego rozwoju. Edukacja dla ładu zintegrowanego (s. 25–40). T. 1. Białystok–Wrocław: Wyd. Ekonomia i Środowisko.
2.Brzozowski, M. (2010). Organizacja wirtualna. Warszawa: PWE.
3.Cieśla, J. (2016). Rodzina na swoim. Polityka, 9, 39–41.
4.Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. KOM(2010) 2020 wersja ostateczna (2010). Bruksela: Komisja Europejska.
5.Gajda, J., Górka, K. (1968). Kompleksy przemysłowe w programowaniu rozwoju przemysłu. Zeszyty Naukowe WSE w Krakowie, 36, 3–26.
6.GUS (2016). Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON, 2015 r. Warszawa.
7.Isard, W. (1965). Metody analizy regionalnej. Warszawa: PWN.
8.Mathys, N.J., Burack, E.H. (1993). Strategic Downsizing: Human Resource Planning Approaches. Human Resource Planning, 16, 71–85.
9.Pilarska, C. (2013). Klastry. Doświadczenia Polski i innych krajów Unii Europejskiej. Kraków: Wyd. UE w Krakowie.
10.Porter, M. (2001). Porter o konkurencji. Warszawa: PWE.
11.Sieber, P., Griese, J. (1998). Organizational Virtualness. Bern: Simowa Verlag.
12.Sobiecki, R. (2013). Przedsiębiorstwo rodzinne w gospodarce globalnej. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
13.Starczewska-Krzysztoszek, M. (2015). CV firm rodzinnych, Warszawa: Rada Firm Rodzinnych „Lewiatan”.
14.Staszewska, J. (2009). Klaster perspektywą dla przedsiębiorców na polskim rynku turystycznym. Warszawa: Difin.
15.Winnicka-Popczyk, A. (2014). Przedsiębiorstwa rodzinne na rynku New Connect – możliwości finansowania rozwoju. Journal of Management and Finance, 3, 126–139.