Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.44/3-18
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 44/3 2016
ZATRUDNIENIE W OCHRONIE ZDROWIA W POLSCE NA TLE MIGRACJI I POZIOMU WYNAGRODZENIA LEKARZY

Autorzy: Żaneta Tatara
Akademia Leona Koźmińskiego
Słowa kluczowe: ochrona zdrowia zatrudnienie lekarzy migracja zarobkowa wynagrodzenia
Rok wydania:2016
Liczba stron:18 (219-236)
Klasyfikacja JEL: H51 I11 I14 I15 J21 J44 J45
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W niniejszym artykule podjęto próbę przedstawienia rynku pracy w obszarze ochrony zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem wpływu wynagrodzenia i migracji zarobkowejna jego kondycję. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) migracja kadr medycznych może doprowadzić do nierównego dostępu do opieki nie tylko na terenie danego kraju, lecz również w skali globalnej. Analiza przypadku dotyczy rynku pracy jednej z grup pracowników ochrony zdrowia – lekarzy na terenie Polski. Materiał został przygotowany na podstawie analiz i raportów Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), Eurostatu, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), Naczelnej Izby Lekarskie (NIL), Ministerstwa Zdrowia, a także Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ).
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Aluttis, C., Bishaw, T., Frank, M. (2014). The Workforce for Health in a Global Shortages and International Migration. Global Health Action, 7. Pobrane z: http://www.globalhealthaction.net/index.php/gha/article/view/23611 (4.05.2016).
2.Andrejuk, K. (2015). Migracja lekarzy czy migracja, aby zostać lekarzem? Kraje pochodzenia i trajektorie kariery cudzoziemskiej kadry medycznej w Polsce. Studia Migracyjne Przegląd Polonijny, 1 (155), 133–160. Pobrane z: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-f20e00e1-9776-472a-a2cd-e06f0be7f752 (3.05.2016).
3.Bodnar, A. (2016). Zatrudnianie lekarzy obcokrajowców spoza UE. Pobrane z: https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Do_MZ_ws_trudnosci_z_zatrudnianiem_w_Polsce_lekarzy_obcokrajowcow_spoza_Unii_Europejskiej.pdf (10.05.2016).
4.Clark, P., Stewart, J., Clark, D. (2006). The Globalization of the Labour Market for Health-Care Professionals. International Labour Review, 145/1–2 AB, 37. DOI: 10.1111/j.1564-913X.2006.tb00009.x (4.05.2016).
5.DBW (2016). Zdrowie i Ochrona Zdrowia. Kadra medyczna. Pobrane z: http://swaid.stat.gov.pl/SitePages/StronaGlownaDBW.aspx (10.05.2016).
6.Golinowska, S. (2008). Rynek pracy w sektorze zdrowotnym – zaniedbany obszar zarządzania. Polityka Społeczna, 7, 1–5. Pobrane z: http://www.ipiss.com.pl/wp-content/uploads/downloads/2012/10/ps_7_2008_s_golinowska.pdf (10.05.2016).
7.GUS (2014). Narodowy Rachunek Zdrowia za 2012 rok. Pobrane z: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/zdrowie/zdrowie/narodowy-rachunek-zdrowia-za-2012-rok,4,5.htmlf (9.05.2016).
8.GUS (2015). Zdrowie i ochrona zdrowia w 2014 r. Pobrane z: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/zdrowie/zdrowie/zdrowie-i-ochrona-zdrowia-w-2014-r-,1,5.html (8.05.2016).
9.GUS (2016). Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2014 r. Pobrane z: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy/struktura-wynagrodzen-wedlug-zawodow-w-pazdzierniku-2014-r-,4,7.html (8.05.2016).
10.Heckscher, E. (1919). The Effect of Foreign Trade on the Distribution of Income. Ekonomisk Tidskrift, 21, 497–512. [Przedrukowane w: Readings in the Theory of International Trade (Homewood, IL, Irwin, 1949), 272–300. Przetłumaczone w: Flam, H., Flanders, M.J. (red.). (1991). Heckscher-Ohlin Trade Theory, MIT Press: 43–69, Cambridge MA]
11.Kautsch, M. (2013). Migracje personelu medycznego i ich skutki dla funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 11 (2): 169–179. Pobrane z: www.ejournals.eu/Zdrowie-Publiczne-i-Zarzadzanie (10.05.2016). DOI:10.4467/20842627OZ.14.015.1625.
12.Kludacz, M. (2015). Problem dostępności zasobów ludzkich w polskim systemie ochrony zdrowia na tle innych krajów Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Ekonomia i Zarządzanie, 1 (7), 9–31. Pobrane z: http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-dbce739e-fc1a-4cd8-9d2a-57ee568a3ce0/c/kludacz_problem_dostepnosci_1_2015.pdf.pdf (3.05.2016). DOI:10.12846/j.em.2015.01.01.
13.Krajewski, R. (2015). Lekarze specjaliści i lekarze dentyści specjaliści – sytuacja demograficzna. Pobrane z: http://www.nil.org.pl/__data/assets/pdf_file/0003/101199/Raport-2015-lekarze-specjalisci-i-lekarze-dentysci-specjalisci.pdf (10.05.2016).
14.Ministerstwo Zdrowia (2016). Komunikat ws. rezydentur przyznanych na postępowanie wiosenne z danymi liczbowymi (marzec 2016). Pobrane z: http://www.mz.gov.pl/system-ochrony-zdrowia/kadra-medyczna-i-ksztalcenie/lekarze-i-lekarze-dentysci/ko munikaty-dla-lekarzy-i-lekarzy-dentystow/komunikat-ws-rezydentur-przyznanych-na-postepowanie-wiosenne-z-danymi-liczbowymi-marzec-2016/ (8.05.2016).
15.Naczelna Izba Lekarska (2016). Liczba zaświadczeń wydanych lekarzom ubiegającym się o uznanie kwalifikacji w innych krajach UE. Pobrane z: http://www.nil.org.pl/__data/assets/pdf_file/0017/105452/Zestawienie-nr-06a.pdf (7.05.2016).
16.OECD (2015). Health at a Glance 2015: OECD Indicators. Pobrane z: http://dx.doi.org/10.1787/health_glance-2015-en; http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/social-issues-migration-health/health-at-a-glance-2015_health_glance-2015-en#page3 (8.05.2016).
17.OECD (2016). Health Workforce Policies in OECD Countries: Right Jobs, Right Skills, Right Places. Pobrane z: www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/social-issues-migration-health/health-workforce-policies-in-oecd-countries_9789264239517-en#-page50 (8.05.2016).
18.OECD, Eurostat, WHO (2011). A System of Health Accounts 2011. European Union. Pobrane z: http://www.who.int/health-accounts/methodology/sha2011.pdf (7.05.2016).
19.OECD Stat. (2016a). Health Expenditure and Financing. Pobrane z: : http://stats.oecd.org (10.05.2016).
20.OECD Stat. (2016b). Health Care Resources. Pobrane z: http://stats.oecd.org (10.05.2016).
21.OECD Stat. (2016c). Health Workforce Migration. Pobrane z: http://stats.oecd.org (10.05.2016).
22.Ohlin, B. (1933). Interregional and International Trade. Cambridge: Harvard University Press.
23.Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 20.12.2012 w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury. Dz.U. 2012, poz. 1498. Pobrane z: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2012/1498/1 (8.05.2016).
24.Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 3.03.2016 zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej. Dz.U. 2016, poz. 305. Pobrane z: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/305/1 (8.05.2016).
25.Samuelson, P.A., Nordhaus, W.D. (2014). Ekonomia. Poznań: Rebis.
26.Suchecka, J. (2010). Ekonomia zdrowia i opieki zdrowotnej. Warszawa: Wolters Kluwer.
27.WHO (2014). Migration of Health Workers Who Code of Practice and the Global Economic Crisis. Pobrane z: http://www.who.int/hrh/migration/14075_MigrationofHealth_Workers.pdf (8.05.2016).
28.WHO (2016a). Commission on Health Employment and Economic Growth. Pobrane z: http://www.who.int/hrh/com-heeg/en/ (8.05.2016).
29.WHO (2016b). Global Strategy on Human Resources for Health: Workforce 2030. Pobrane z: http://www.who.int/hrh/resources/globstrathrh-2030/en/ (8.05.2016).
30.Wyszkowska, Z., Hnatyszyn-Dzikowska, A. (2010). Ocena konwergencji sytuacji zdrowotnej w polskich regionach na tle podaży usług zdrowotnych. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 17, 433–442. Pobrane z: http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt17/35.pdf (10.05.2016).