Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.44/3-19
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 44/3 2016
PRZEKSZTAŁCENIA KRAJOBRAZU TERENÓW POINDUSTRIALNYCH NA WYBRANYCH PRZYKŁADACH

Autorzy: Paweł Szumigała
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Piotr Urbański
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Słowa kluczowe: przekształcenia krajobrazu tereny poindustrialne Zakłady Tonsil Cukrownia Szamotuły
Rok wydania:2016
Liczba stron:14 (237-250)
Klasyfikacja JEL: Q01
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule przedstawiono przykładowe rozwiązania projektowe dotyczące przekształceń krajobrazu na terenach poindustrialnych i zdegradowanych. Omówione zostały dwa projekty koncepcyjne zagospodarowania terenów po Zakładach Tonsil we Wrześni i Cukrowni Szamotuły. Główne założenia projektowe zostały zilustrowane rysunkami i fotografiami.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Ancyparowicz, G. (2009). Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej. Zeszyty Naukowe SGGW, 77, 89–103.
2.Ciszewski, J. (1995). 100 lat Cukrowni „Szamotuły”. Szamotuły: Wyd. Cukrownia „Szamotuły”.
3.Dominiczak, M. (2016). Koncepcja zagospodarowania terenów poindustrialnych na przykładzie Fabryki Tonsil we Wrześni i wybranych terenów przyległych. Praca inżynierska. Poznań: WOiAK UP w Poznaniu.
4.Gawrońska, M. (2016). Koncepcja zagospodarowania z elementami rewitalizacji terenów po-industrialnych Cukrowni Szamotuły oraz terenów przyległych w Szamotułach. Praca inżynierska. Poznań: WOiAK UP w Poznaniu.
5.Haber, Z., Urbański, P. (2001). Przyrodnicze, ekologiczne i techniczne aspekty rekultywacji terenów zdewastowanych przez kopalnictwo węgla brunatnego na obszarze Trójkąta Łużyckiego. Zeszyty Naukowe, 125, Inżynieria Środowiska, 11, 119–124.
6.Haber, Z., Urbański, P. (2005). Kształtowanie terenów zieleni z elementami ekologii. Poznań: Wyd. AR w Poznaniu.
7.Januszewski, S. (2009). Ochrona dziedzictwa kultury technicznej – ku nowemu otwarciu. W: S. Januszewski (red.), Dziedzictwo postindustrialne i jego kulturotwórcza rola (s. 281–294). Warszawa: Fundacja Hereditas.
8.Kaczmarek, S. (2001). Rewitalizacja terenów poprzemysłowych. W: Nowy wymiar w rozwoju miast (s. 28–38). Łódź: Wyd. UŁ.
9.Romanowska-Pietrzak, M. (2000). Szamotuły na dawnej pocztówce. Szamotuły: Wyd. Muzeum Zamek Górków Szamotuły.
10.Szumigała, P. (2015). Kody przestrzenne w kontekście zrównoważonego rozwoju wybranych gmin wielkopolski. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 42, 219–233.
11.Szumigała, P. (2016). Zarządzanie i gospodarowanie przestrzenią w kontekście zrównoważonego rozwoju – diagnoza stanu przestrzeni w Polsce. W: Gospodarowanie w XXI wieku. Szczecin: Wyd. Naukowe US (w druku).
12.Torzewski, M. i in. (2015). Zawodzie wrzesińskie stara-nowa dzielnica. Przyczynki do dziejów miejscowości pod redakcją Sebastiana Mazurkiewicza. Września: Wyd. Muzeum Regionalne im. Dzieci Wrzesińskich.
13.Ustawa z 24.04.2015 o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu. Dz.U. 2015, poz. 774.