Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.44/3-20
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 44/3 2016
ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ TRANSPORTU W UNII EUROPEJSKIEJ A ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY

Autorzy: Paweł Wacek
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe: zrównoważony rozwój transportu polityka transportowa Unia Europejska rozwój społeczno-gospodarczy transport
Rok wydania:2016
Liczba stron:12 (251-262)
Klasyfikacja JEL: O18
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule poruszono temat zrównoważonego rozwoju transportu w Unii Europejskiej opartego na dwóch fundamentach. Pierwszym z nich jest wpływanie na rozwój gospodarczy poprzez uczciwe ceny i efektywną mobilność towarów i osób. Drugim jest oddziaływanie na rozwój społeczny poprzez ograniczanie kongestii i negatywnych efektów zewnętrznych transportu, takich jak zanieczyszczenia, hałas, zmiany klimatu i szkody dla środowiska. Dane statystyczne potwierdzają redukcję zanieczyszczeń z transportu, zmniejszenie transportochłonności gospodarki europejskiej oraz powrót gospodarki europejskiej i (w mniejszym stopniu) zapotrzebowania na transport na ścieżkę wzrostu po kryzysie gospodarczym, który wybuchł w latach 2008–2009.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Brach, J. (2012). Internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw międzynarodowego drogowego transportu ładunków. Wrocław: Wyd. UE we Wrocławiu.
2.Button, K. (1994). Transport Economics. Cambridge: Elgar.
3.ECTM (1989). Environment and Transport Infrastructures. Za: K. Wojewódzka-Król,
4.R. Rolbiecki (2008). Infrastruktura transportu. Gdańsk: Wyd. UG.
5.Grzywacz, W., Burnewicz, J. (1989). Ekonomika transportu. Warszawa: WKiŁ.
6.Harris J.M. (red.). (2001). A Survey of Sustainable Development, Social and Economic Dimensions. Washington, Covelo, London: Island Press.
7.Hryniewicz, J.T. (2000). Endo- i egzogenne czynniki rozwoju gospodarczego gmin i regionów. Studia Regionalne i Lokalne, 2, 2, 53–77.
8.Komisja Europejska (2011). Biała Księga Transportu, COM(2011) 144. Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej. Pobrane z: http://ec.europa.eu/transport/themes/strategies/doc/2011_white_paper/white-paper-illustrated-brochure_pl.pdf (20.03.2016).
9.Komisja Europejska (2015). EU Transport in Figures. Statistical Pocketbook 2015. Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej. Pobrane z: http://ec.europa.eu/transport/facts-fundings/statistics/pocketbook-2015_en.htm (20.03.2016)
10.Komisja Europejska. Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji Społecznej Dział Informacji dla Obywateli (2014a). Transport – Zrozumieć politykę Unii Europejskiej. Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej. Pobrane z: http://europa.eu/pol/pdf/flipbook/pl/transport_pl.pdf (17.02.2016).
11.Komisja Europejska. Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji Społecznej Dział Informacji dla Obywateli (2014b). Zrozumieć politykę Unii Europejskiej – działania w dziedzinie klimatu. Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej. Pobrane z: http://europa.eu/pol/pdf/flipbook/pl/climate_action_pl.pdf (20.02.2016).
12.Komisja Wspólnot Europejskich (2006). Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Logistyka transportu towarowego w Europie; Klucz do zrównoważonej mobilności. COM(2006) 336 wersja ostateczna. Bruksela. Pobrane z: http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/com/com_com(2006)0336_/com_com(2006)0336_pl.pdf (20.02.2016).
13.Mindur, M. (2009). Efektywny transport czynnikiem wzrostu konkurencyjności gospodarki narodowej. W: M. Michałowska (red.), Efektywny transport – konkurencyjna gospodarka (s. 37–48). Katowice: Wyd. AE w Katowicach.
14.Parlament Europejski (2015). Śródokresowy przegląd Białej Księgi w sprawie transportu. Posiedzenia plenarne – 3/9/2015. Pobrane z: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/565895/EPRS_ATA(2015)565895_PL.pdf (19.02.2016).
15.Rydzykowski W., Wojewódzka-Król, K. (2009). Transport. Problemy transportu w rozszerzonej UE. Warszawa: PWN.
16.Thomas, M. (2015). Polityka transportowa: informacje ogólne. Parlament Europejski, Dokumenty informacyjne o Unii Europejskiej. Pobrane z: http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/pl/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.6.1.html (19.02.2016).
17.Wronka, J. (1995). Koszty zewnętrzne transportu lądowego w Polsce. W: W. Januszkiewicz (red.), Wspólna Europa. Szanse i zagrożenia dla transportu. TRANS’95, Kolegium Gospodarki Światowej. Warszawa: PWE.