Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.46/1-04
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 46/1 2016
POLITYKA WALKI Z UBÓSTWEM NA POZIOMIE UNIJNYM I KRAJOWYM

Autorzy: Małgorzata Łatuszyńska
Uniwersytet Szczeciński

Shivan Fate
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Słowa kluczowe: polityka społeczna ubóstwo przeciwdziałanie ubóstwu
Rok wydania:2016
Liczba stron:14 (51-64)
Klasyfikacja JEL: I30
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł dotyczy zjawiska ubóstwa, które nieodłącznie towarzyszy życiu społecznemu oraz gospodarczemu w Polsce i na świecie. Celem tekstu jest analiza strategicznych dokumentów, zarówno międzynarodowych, jak i krajowych, stanowiących o kształcie polityki walki z ubóstwem. Dodatkowo dokonano przeglądu podstawowych instrumentów wykorzystywanych w zwalczaniu tego zjawiska w Polsce.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bukowski, M., Magda, I. (2013). Zatrudnienie w Polsce – ubóstwo a praca. Warszawa: Instytut Badań Strukturalnych.
2.Blundell, R. (2001). Welfare reform for low income workers. Oxford Economic Papers, 53, 189–214.
3.GUS (2015). Ubóstwo ekonomiczne w Polsce w 2014 r. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
4.GUS (2015a). Pomoc społeczna i opieka nad dzieckiem i rodziną w 2014 r. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
5.GUS (2015c). Gospodarka mieszkaniowa w 2014 r. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny. Kryszak, Ł. (2013). Efektywność polityki społecznej i jej wpływ na sytuację społeczno-ekonomiczną w wybranych krajach EU. Roczniki ekonomiczne Kujawsko-Pomorska Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, 6, 464–479.
6.Panek, T. (2008). Ubóstwo i nierówności: Dylematy pomiaru. Warszawa: Instytut Statystyki i Demografii SGH.
7.ROPS (2013). Ubóstwo a zasobność – perspektywa poznawcza życia dzieci objętych rocznym obowiązkiem przygotowania przedszkolnego z terenu województwa podkarpackiego Rzeszów: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.
8.BGK (2016). Program wsparcia budownictwa socjalnego z funduszu dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego. Warszawa: Bank Gospodarki Krajowej.
9.KE (2010). EUROPA 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Komisja Europejska.
10.KE (2010). Europejska platforma współpracy w zakresie walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym: europejskie ramy na rzecz spójności społecznej i terytorialnej. Komisja Europejska.
11.KE (2011). Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia. Komisja Europejska.
12.MAiC (2013). Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju „Polska 2030” – Trzecia fala nowoczesności. Warszawa: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.
13.MKiDN (2013). Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020. Warszawa: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
14.MAiC (2014). Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014–2020. Warszawa: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.
15.MIiR (2015). Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007–2013. Warszawa: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.
16.MPiPS (2013). Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020. Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
17.MPiPS (2014). Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020. Nowy wymiar aktywnej integracji. Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
18.MPiPS (2014). Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014–2020. Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
19.MPiPS (2015). Program wspierający powrót osób bezdomnych do społeczności. Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
20.MR (2015). Programowanie perspektywy finansowej 2014–2020 – Umowa Partnerstwa. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju.
21.MR (2016). Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju.
22.MRiRW (2012). Strategia Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa 2012–2020. Warszawa: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
23.MRiRW (2014). Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Warszawa: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
24.MRR (2010). Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010–2020: Regiony, miasta, obszary wiejskie. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
25.MRR (2011). Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
26.Panek T. (2014). Statystyka społeczna. Warszawa: PWE.
27.PFE (2014). Programy Regionalne. Portal Funduszy Europejskich.
28.ROPS (2015). Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014. Szczecin: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.
29.Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. (Dz. U. 2012 r., poz. 361 t.j. ze zm.).
30.Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2015 r. poz. 2156, tekst jedn. ze zm.).
31.Ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 121 t.j. ze zm.).
32.Ustawa z 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych. (Dz. U. 2013 r., poz. 966 tekst jedn ze zm.).
33.Ustawa z 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. 2011 r., 43.225, tekst jedn. ze zm.).
34.Ustawa z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. (Dz. U. 2015 r., poz. 114 tekst jedn. ze zm.).
35.Ustawa z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (Dz. U. 2015 r., poz. 163 tekst jedn. ze zm.).
36.Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucje rynku pracy (Dz.U. 2015 r., poz. 149, t.j. ze zm.).
37.Ustawa z 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. 2013 r., poz. 170, tekst jedn. ze zm.).
38.Ustawa z 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz.U. 2005r. poz. 2259, tekst jedn. ze zm.).
39.Ustawa z 17 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. (Dz. U. 2016 r., poz. 195).