Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.46/1-05
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 46/1 2016
IDENTYFIKACJA I OCENA KAPITAŁU SPOŁECZNEGO REGIONÓW POLSKI NA PODSTAWIE ANALIZY SIECI RELACJI

Autorzy: Urszula Markowska-Przybyła
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe: kapitał społeczny sieci powiązań metody taksonomiczne
Rok wydania:2016
Liczba stron:16 (65-80)
Klasyfikacja JEL: E22 O49 R11
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł prezentuje diagnozę aktualnego stanu kapitału społecznego polskich regionów, dokonaną w oparciu o analizę sieci relacji, czyli w ujęciu strukturalnym kapitału społecznego. Opracowanie bazuje na danych GUS oraz Diagnozy Społecznejo uczestnictwie Polaków w organizacjach różnego typu oraz o ich niesformalizowanych kontaktach ze znajomymi, przyjaciółmi i rodziną. Wprowadzono rozróżnienie między kapitałem społecznym typu wią-żącego oraz pomostowego. W ostatniej części pracy zastosowano metody taksonomiczne do oceny syntetycznej zasobów tego kapitału oraz do grupowania regionów podobnych ze względu na kryterium struktury wartości cech.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Acemoglu, D., Johnson, S., Robinson, J.A. (2005). Institutions as a fundamental cause of long-run growth. Handbook of Economic Growth, http://economics.mit.edu/files/4469(17.04.2016).
2.Agnafors, M. (2013). Quality of Government: Toward a More Complex Definition. American Political Science Review, Vol. 107, 433–445.
3.Besley, T., Persson, T. (2009). The Origins of State Capacity: Property Rights, Taxation, and Politics. American Economic Review, no. 99, 1218–1244.
4.Charron, N., Dijkstra. L., Lapuente V. (2014). Regional Governance Matters: Quality of Government within European Union Member States. Regional Studies, Vol. 48, no. 1, 68–90.
5.Dellepiane-Avellaneda, S. (2010). Review Article: Good Governance, Institutions and Economic Development: Beyond the Conventional Wisdom. British Journal of Political Science, no. 40, 195–224.
6.Ecorys (2008). Badanie dotyczące stworzenia systemu wskaźników dla oceny realizacji zasady good governance w Polsce. Raport końcowy, Warszawa, http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/NR/rdonlyres/A442CA66-0350-4420-9DB1-F95F163501B8/48886/raportkoncowy.pdf (15.08.2012).
7.Fukuyama, F. (2013). What is Governance? Governance: An International Journal of Policy, Administration, and Institutions 26(2), 347–362.
8.Gorzelak, G., Jałowiecki, B. (2014). Koniunktura w Polsce lokalnej 2013. Studia Regionalne i Lokalne, nr 4(58), s. 5–24.
9.Halleröd, B., Ekbrand, H., Gordon, D. (2014). Good Governance – what we think it is and what we really measure. The Quality of Government and the Performance of Democracies – seminarium, Uniwersytet Gothenburg.
10.Holmberg, S., Rothstein, B., Nasiritousi, N. (2009). Quality of Government: What You Get. Annual Review of Political Science, no. 13, 135–162.
11.Kolenda, M. (2006). Taksonomia numeryczna. Klasyfikacja, porządkowanie i analiza obiektów wielocechowych. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.
12.Miłaszewicz, D. (2013). Wolność ekonomiczna i sposób rządzenia jako uwarunkowania zrównoważonego rozwoju. Współczesne problemy ekonomiczne. Polityka państwa a procesy globalizacji, Studia Ekonomiczne Zeszyty Naukowe Uniwersytetu w Katowicach, nr 139, 103–113.
13.Miłaszewicz, D., Nermend, K. (2014). Application of MAJR Aggregate Measure in the Governance Quality Testing in the EU-28. MIBE, vol. 15, no. 1, 125–132.
14.Nermend, K. (2009). Vector Calculus in Regional Development Analysis. Comparative Regional Analysis Using the Example of Poland. Berlin: Springer, Berlin Heidelberg.
15.Rotberg, R. I. (2007). On improving nation-state governance. Deadalus, Vol. 136, No. 1, 152–155.
16.Rothstein, B. (2014). What is the opposite of corruption? Third World Quarterly, vol. 35 (5), 737–752.
17.Rothstein, B., Teorell J. (2008). What is quality of government? A theory of impartial government institutions. Governance: International Journal of Policy, Administration and Institutions, no. 21, 165–190.
18.Rothstein, B., Teorell, J. (2012). Defining and measuring quality of government. W: S. Holmberg, B. Rothstein (ed.), Good Government: The Relevance of Political Science. Cheltenham: Edward Elgar Publisher, 6–26.
19.Savoia, A., Sen, K. (2012). Measurement and evolution of state capacity: exploring a lesser known aspect of governance. ESID Working Paper, No. 10, http://www.effective-states.org/wp-content/uploads/working_papers/final-pdfs/esid_wp_10_savoia_sen.pdf (29.05.2016)
20.Tomini, L. (2011). Improving Quality of Government. The EU’s Influence in Central and Eastern European Countries during the Enlargement Process. Konferencja ECPR-IPSA, Whatever happened to north-south? Uniwersytet Sao Paulo, 7–10.