Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.46/1-09
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 46/1 2016
ZIELONE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE JAKO INSTRUMENT WSPARCIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU TRANSPORTU

Autorzy: Urszula Motowidlak
Uniwersytet Łódzki
Słowa kluczowe: transport zielone zamówienia publiczne rozwój zrównoważony
Rok wydania:2016
Liczba stron:12 (117-128)
Klasyfikacja JEL: L99
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Zielone zamówienia publiczne to jeden z elementów kompleksowego podejścia w dążeniu do zrównoważonego rozwoju, ich stosowanie nie jest wymagane prawem, jednak może skutkować wieloma korzyściami dla zamawiającego, społeczeństwa oraz służyć ochronie środowiska. Wśród pozytywnych efektów zielonych zamówień publicznych w transporcie można wymienić m.in.: poprawę jakości powietrza, przeciwdziałanie zmianom klimatu, redukcję kosztów oraz promowanie innowacyjnych rozwiązań. Zielone zamówienia dotyczą przede wszystkim transportu publicznego oraz pojazdów do zbiórki odpadów i usług w tym zakresie, które mają znaczący udział w rynku zamówień publicznych. Stosując klauzule środowiskowe, instytucje zamawiające mogą przyczynić się do rozwiązania problemów o charakterze lokalnym, jak i globalnym. W Polsce powszechność stosowania tych klauzul jest niewielka, jednak, jak wykazują badania, stopniowo wzrasta zainteresowanie ich wdrażaniem, zwłaszcza w zakresie zamówień w obszarze transportu.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/33/WE z 23 kwietnia 2009 r. w sprawie ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego. Dz. Urz. UE L 120 z 15.05.2009.
2.Ekologiczne zakupy. Podręcznik dotyczący zielonych zamówień publicznych. Wyd. drugie. (2011). KE.
3.Europa efektywnie korzystająca z zasobów – inicjatywa przewodnia strategii „Europa 2020”, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, KOM (2011) 21.
4.Faracik, B., Szymonek, J. (2015). Zrównoważone Zamówienia Publiczne w Polsce. Możliwości, bariery, strategie. Warszawa: Creative Commons.
5.Joniewicz, T., Jawor-Joniewicz, A. (2015). Stosowanie zrównoważonych zamówień publicznych w Polsce. Warszawa: Fundacja CentrumCSR.PL.
6.Ołdak-Bułanowska, K. (2015). Aspekty społeczne w zamówieniach publicznych. Podręcznik. Wydanie drugie zmienione i rozszerzone. Warszawa: Urząd Zamówień Publicznych. Reference scenario, EU energy, transport and GHG emissions trends to 2050. (2013).
7.Luxembourg: Directorate-General for Climate Action and Directorate-General for Mobility and Transport.
8.Rezultaty monitoringu stosowania społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych w 2015 r. (2016). Pobrano z: www.monitoringzzp.pl. (15.03.2016).
9.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 24 października 2005 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep. Załącznik nr 1. Dz. U. Nr 238, poz. 2010, z 2006 r. Nr 205, poz. 1512 oraz z 2008 r. Nr 29, poz. 166.
10.Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 10 maja 2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych. Dz. U. Nr 96, poz. 559.
11.Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2014 r. (2015). Warszawa: Urząd Zamówień Publicznych.
12.Starzyńska, W., Urbanek, M. (2013). Zamówienia publiczne na środki transportowe a zrównoważony rozwój. Logistyka, nr 2., 130–141.
13.Unijne kryteria GPP dotyczące transportu (2015). Pobrano z: http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/transport_pl.pdf. (18.11.2015).