Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.46/1-20
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 46/1 2016
JAKOŚĆ I DOSTĘPNOŚĆ JAKO WSKAŹNIKI POSTRZEGANIA STANU INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ NA OBSZARACH WIEJSKICH

Autorzy: Małgorzata Dolata
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Słowa kluczowe: infrastruktura społeczna jakość usług dostęp do usług obszary wiejskie
Rok wydania:2016
Liczba stron:12 (259-270)
Klasyfikacja JEL: Q01 O18
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule podjęto próbę oceny stanu wybranych składników infrastruktury społecznej na obszarach wiejskich na podstawie wskaźników, opisujących stopień zadowolenia mieszkańców z jakości i dostępności usług przez nią świadczonych. Uzyskane wyniki pozwalają stwierdzić, że mieszkańcy wsi za najważniejszy uznali dostęp do usług systemu ochrony zdrowia, zaś stosunkowo nieduże znaczenie przywiązywali do świadczeń oferowanych przez infrastrukturę kultury. Jakość usług świadczonych zarówno przez system opieki zdrowotnej, jak i infrastrukturę kultury została oceniona głównie jako wystarczająca. Otrzymane wyniki nie dają jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy dostęp do usług infrastruktury zdrowia uległ w ostatnich dziesięciu latach poprawie czy pozostał bez zmian. Natomiast wskazują na pozytywne zmiany w dostępie do usług oferowanych przez infrastrukturę kultury.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Gogolewska, J. (1999). Infrastruktura społeczna jako czynnik podniesienia konkurencyjności regionów na przykładzie Polski i niektórych państw UE. W: M. Klamut (red.), Konkurencyjność regionów., Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.
2.Palonka, K.M. (1992). Stan i zróżnicowanie przestrzenne infrastruktury społecznej na wsi. Warszawa: Polska Akademia Nauk, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa.
3.Ratajczak, M. (1999). Infrastruktura w gospodarce rynkowej. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
4.Sadowy, M. (1995). Elementy teorii i polityki rozwoju infrastruktury. W: E. Dżbik (red.), Gospodarka miejska cz. II. Wybrane zagadnienia gospodarki samorządu terytorialnego. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza.
5.Wilczyńska, K. (1983). Infrastruktura wsi i rolnictwa. Próba definicji. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, nr 2.