Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.46/1-23
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 46/1 2016
ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ I SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z PERSPEKTYWY BIZNESOWEJ

Autorzy: Katarzyna Gadomska-Lila
Uniwersytet Szczeciński

Justyna Wasilewicz
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: zrównoważony rozwój cele zrównoważonego rozwoju społeczna odpowiedzialność biznesu
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:12 (299-310)
Klasyfikacja JEL: M14 Q01
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule zaprezentowano ideę zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności jako koncepcję rozwoju globalnego, w której podstawowym wyznacznikiem jest poprawa jakości życia oraz dobrobytu społeczeństwa. Wykazano, że skuteczna implementacja tej idei wymaga zaangażowania ze strony przedsiębiorstw. Odpowiedzią przedsiębiorstw na wyzwania zrównoważonego rozwoju, a jednocześnie podstawą realizacji jego celów, jest model społecznej odpowiedzialności. Przeprowadzona dyskusja ukazuje postrzeganie koncepcji zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności przez przedsiębiorstwa oraz kluczowe działania realizowane w tym aspekcie przez przedsiębiorstwa.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Borys, T. (2005). Wskaźniki zrównoważonego rozwoju. Warszawa–Białystok: Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko.
2.Business Strategy for Sustainable Development: Leadership and Accountability for the 90s, IISD, WBCSD Deloitte&Touche. Winnipeg 1992.
3.Forum Odpowiedzialnego Biznesu (2015). Raport odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki. Pobrano z: http://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploads/2016/04/Raport-Odpowiedzialny-biznes-w-Polsce-2015.-Dobre-praktyki.pdf.
4.Kiełczewski. D. (2010). Zrównoważony rozwój – istota, interpretacje, związek ze społeczeństwem wiedzy. W: B. Poskrobko (red.), Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Materiały do studiowania, Białystok: Wyższa Szkoła Ekonomiczna.
5.KPMG w Polsce, Forum odpowiedzialnego Biznesu (2014). Społeczna odpowiedzialność biznesu: fakty a opinie CSR oczami dużych i średnich firm w Polsce. Pobrano z: http://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploads/2014/11/Raport-Spo%C5%82eczna-odpowiedzialno%C5%9B%C4%87-biznesu-fakty-a-opinie-KPMG-FOB-20141.pdf.
6.Kryk, B. (2012). Relacje ekonomii społecznej z koncepcją zrównoważonego rozwoju. Ekonomia i Środowisko, nr 3 (43), Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, Białystok.
7.Kryk, B. (2003). Ekorozwój jako przyjęta koncepcja rozwoju społeczno-ekonomicznego a inwestycje ekologiczne. W: Kopycińska D.(red.), Problemy mikroekonomii menedżerskiej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Mikroekonomii, nr 8, Szczecin: WNUS.
8.Kuraszko, I., Augustyniak, S. (2009). 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu. Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Pobrano z: http://odpowiedzialnybiznes. pl/public/files/15POLSKICHPRZYKLADOWCSR.pdf.
9.Laszlo, Ch.(2008). Firma zrównoważonego rozwoju. Warszawa: Studio EMKA..
10.Milenijne Cele Rozwoju, Polska Pomoc. Pobrano z: https://www.polskapomoc.gov.pl/Milenijne,cele,rozwoju,53.html .
11.Ministerstwo Środowiska: Prawo ochrony środowiska, Dz.U.2001.62.627, art. 3 ust. 50.
12.Morżoł, IUNESCO a Zrównoważony Rozwój. Pobrano z: http://www.unesco.pl/edukacja/dekada-edukacji-nt-zrownowazonego-rozwoju/unesco-a-zrownowazony-rozwoj/.
13.Nowicki, M. (2007). Lokalne bieguny wzrostu. Pomorski Przegląd Gospodarczy, nr 4.
14.Piąty program działania Wspólnoty Europejskiej w dziedzinie ochrony środowiska. W: Prawo Ochrony środowiska Wspólnoty Europejskiej. Suplement I. Zagadnienia ogólne Powietrze (1997). Warszawa: MOŚZN i L.
15.Piontek, B. (2010). Współczesne uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego (ujęcie systematyczne). Problemy Ekorozwoju, nr 2.
16.Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (2011). Raport oceny stanu wdrażania standardów społecznej odpowiedzialności biznesu. Pobrano z: https://badania.parp.gov.pl/files/74/75/77/13079.pdf.
17.Porter, M.E., Kramer, M.R. (2011). Tworzenie wartości dla biznesu i społeczeństwa. Harvard Business Review Polska, nr 5 (99), maj.
18.Poskrobko, B. (2009). Zrównoważony rozwój gospodarki opartej na wiedzy. Białystok: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku.
19.Rok, B. (2008). Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw w kontekście strategii osiągania obopólnej korzyści. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 5.
20.Rutkowska-Podołowska, M., Pakulska, J. (2011). Wpływ idei rozwoju zrównoważonego na finanse firm. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 38.
21.Visser, W. (2011). The Age of Responsibility: CSR 2.0 and the New DNA of Business. Journal of Business Systems, Governance and Ethics, Vol. 5, No. 3.
22.Zrównoważony rozwój i Cele Zrównoważonego Rozwoju (2015), Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie. Pobrano z: http://www.unic.un.org.pl/strony-2011-2015/zrownowazony-rozwoj-i-cele-zrownowazonego-rozwoju/2860.