Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.46/1-24
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 46/1 2016
OCENA GMINY Z DOMINUJĄCĄ FUNKCJĄ ROLNICZĄ I MOŻLIWOŚCI JEJ PRZEKSZTAŁCENIA W GMINĘ TURYSTYCZNĄ NA PRZYKŁADZIE GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI

Autorzy: Eleonora Gonda-Soroczyńska
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Agnieszka Winiarska
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Słowa kluczowe: gmina Jordanów Śląski rozwój lokalny turystyka i rekreacja przekształcenia funkcjonalne
Rok wydania:2016
Liczba stron:12 (311-322)
Klasyfikacja JEL: R11
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule wskazano na możliwe przekształcenia funkcjonalne położonej w województwie dolnośląskim, w południowej części powiatu wrocławskiego rolniczej gminy Jordanów Śląski, która mogłaby stać się prężnie funkcjonującym ośrodkiem turystycznym. Opracowano dla niej wizję rozwoju, przewidującą aktywizację gminy w sferze turystyki i rekreacji, gdyż dysponuje walorami i potencjałem turystycznym, które obecnie nie są wykorzystywane. Gminę szczegółowo scharakteryzowano na podstawie dostępnych informacji, danych GUS i własnych obserwacji. Za pomocą analizy SWOT przeanalizowano mocne i słabe strony gminy, szanse jej rozwoju oraz istniejące zagrożenia. Zaprezentowano szanse rozwoju turystyki oraz wyniki przeprowadzonej wśród mieszkańców ankiety, ukazującej stanowisko społeczności lokalnej odnośnie proponowanej wizji rozwoju.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bonarska-Treit, A. (2013). Turystyka szansą rozwoju lokalnego. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 307, 68–70.
2.Gaworecki, W. (2003). Turystyka. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
3.Gonda-Soroczyńska, E. (2008). Funkcja turystyczno-rekreacyjna wsi. Acta ScientiarumPolonorum seria Architektura, 7 (1), 66–68.
4.Gonda-Soroczyńska, E., Soroczyńska, A. (2014), Możliwości i bariery w przekształceniach funkcjonalno-przestrzennych wsi Piotrówek – studium przypadku. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 339, 33–34.
5.Lijewski, T., Mikułowski, B., Wyrzykowski, J. (2008). Geografia turystyki Polski, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
6.Marciniuk-Kluska, A. (2014). Turystyka jako determinanta rozwoju obszarów wiejskich. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-humanistycznego w Siedlcach, nr 101, 90–94.
7.Rzeszutko-Piotrowska, M. (2013). Strategiczne planowanie rozwoju gospodarczego w polskich gminach. Pobrano z: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-3198fde1-1487-4656-a178-148a891a358d.
8.Sitek, S., Runge J., Kłosowski, F., Runge, A., Petryszyn, J., Pytel, S., Spórna, T., Kurpanik, M., Zuzańska-Żyśko, E. (2013). Społeczno-gospodarcze i przestrzenne kierunki zmian regionalnego oraz lokalnych rynków pracy województwa śląskiego. Sosnowiec: SGP WSL, Prace WNoZ UŚ.
9.Załęski, J. (1983). Gmina Jordanów. Wrocław: Polskie Towarzystwo Turystyczno- -Krajoznawcze.