Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.46/1-25
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 46/1 2016
ANALIZA PORÓWNAWCZA DOTYCZĄCA PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO NA PRZYKŁADZIE SEKTORA ENERGETYCZNEGO

Autorzy: Katarzyna Hawran
Uniwersytet Szczeciński

Joanna Kowalik
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: partnerstwo publiczno-prywatne energetyka analiza porównawcza
Rok wydania:2016
Liczba stron:22 (323-344)
Klasyfikacja JEL: P28
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Istotne znaczenie dla rozwoju społeczno-gospodarczego ma wielkość środków przekazywanych na realizację inwestycji. Niestety często potrzeby są znacznie większe niż możliwości, dlatego ważne jest tworzenie nowych form wsparcia. Jednym z takich rozwiązań jest partnerstwo publiczno-prywatne, które pozwala na realizację zadań sektora publicznego przez prywatnego inwestora. Model ten działa na zasadzie współpracy między podmiotami, gdzie każda ze stron odnosi korzyści. Forma ta jest istotna w inwestycjach kapitałochłonnych oraz w strategicznych sektorach gospodarki takich, jak energetyka. Dlatego w opracowaniu przedstawione zostały sposoby realizacji partnerstwa oraz inwestycje w Polsce i Wielkiej Brytanii, czyli w rajach o różnym podejściu do takiej współpracy. W opracowaniu wykorzystana została metoda analizy porównawczej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Herbst, I., Jadach-Sepioło, A., Marczewska, E., Jagusztyn, T. (2014). Analizy potencjału podmiotów publicznych i przedsiębiorstw do realizacji projektów partnerstwa publiczno -prywatnego. Warszawa: PARP.
2.http://saf.ews21.pl/download/lectures/0/000/000/001/wyklppp.pdf (06.05.2016).
3.http://www.eib.org/epec/resources/publications/epec_uk_england_public_en.pdf (07.05.2016).
4.http://www.ppp.gov.pl/poradnik_inwestora/aktyprawne/documents/wytyczne_komisji_ppp_190111.pdf (06.05.2016).
5.https://www.ppp.gov.pl/Publikacje/E_przewodnik/Documents/Biuletyn_PPP_nr_8_EE.pdf (06.05.2016)
6.Kosowski, P. (2009). Analiza ekonomiczna. Zarządzanie w przemyśle naftowym i gazowniczym. Kraków.
7.Sidorczuk-Pietraszko, E.(2011). Partnerstwo publiczno-prywatne jako narzędzie realizacji projektów z zakresu poprawy gospodarki energetycznej w gminach. W: B. Poskrobko (red.), Gospodarowanie energią na poziomie lokalnym. Białystok: Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku.Ustawa z 19 grudnia 2008r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. 2008r. nr 19, poz.100, z późniejszymi zmianami)
8.www.paiz.gov.pl/files/?id_plik=19609 (06.05.2016).
9.Zysnarski, J. (2007). Partnerstwo publiczno-prywatne w sferze usług komunalnych. Gdańsk: ODDK.