Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.46/1-30
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 46/1 2016
KSZTAŁTOWANIE FUNKCJI MIESZKANIOWYCH W POLITYKACH PRZESTRZENNYCH WYBRANYCH GMIN W POLSCE W KONTEKŚCIE LOKALNYCH UWARUNKOWAŃ SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH

Autorzy: Piotr Szczepański
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Adam Zydroń
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Magdalena Antkowiak
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Tomasz Kuźniar
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Słowa kluczowe: planowanie przestrzenne samorząd lokalny zrównoważony rozwój
Rok wydania:2016
Liczba stron:12 (381-392)
Klasyfikacja JEL: Q01
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W obecnych uwarunkowaniach prawnych gminy, jako podstawowe jednostki podziału terytorialnego kraju, mają największe władztwo planistyczne. Władze samorządów lokalnych prowadzą na własnym obszarze szereg polityk, z których jedną z najważniejszych jest polityka przestrzenna, wyrażona w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Polska posiada hierarchiczny system planowania, zatem polityka przestrzenna gminy powinna być spójna z prerogatywami zawartymi w dokumentach wyższego rzędu oraz z konstytucyjną zasadą zrównoważonego rozwoju. W artykule podjęto próbę oceny powiązania, wyznaczanych w politykach przestrzennych kierunków rozwoju funkcji mieszkaniowych z procesami demograficznymi i uwarunkowaniami ekonomicznymi.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Przybyła, Z. (2014). Rozwój zrównoważony jako koncepcja dynamiczna kształtowania przestrzeni gospodarczej. W: J. Potocki, J. Ładysz (red.), Gospodarka przestrzenna. Aktualne aspekty polityki społeczno-gospodarczej i przestrzennej, Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
2.Śleszyński, P. Komornicki T., Deręgowska, A., Zielińska B., (2015). Analiza stanu i uwarunkowań prac planistycznych w gminach w 2013 r. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.
3.Zbierska, A. (2015). Analiza porównawcza wskaźników ładu przestrzennego na poziomie gminy, W: B. Kryk, L. Kłos (red.), Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, nr 40, (tom 2). Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
4.Ustawa z 27 marca 2003 roku o planowani i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.).
5.Ustawa z 9 października 2015 roku o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777).