Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.46/1-31
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 46/1 2016
OCENA REALIZACJI CELÓW STRATEGII ROZWOJU MIASTA I GMINY KÓRNIK W OPINIACH MIESZKAŃCÓW

Autorzy: Adam Zydroń
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Magdalena Antkowiak
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Piotr Szczepański
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Słowa kluczowe: strategia rozwoju badania ankietowe gmina Kórnik
Rok wydania:2016
Liczba stron:16 (393-408)
Klasyfikacja JEL: Q01
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Przedmiotem artykułu była ocena realizacji celów Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Kórnikna lata 2008–2017. Podstawę oceny stanowiła analiza wyników badań sondażowych przeprowadzonych w maju 2015 roku. Badaniem ankietowym objęto 761 osób zamieszkujących gminę Kórnik. Najliczniejszą grupą respondentów, stanowiącą ponad 64%, byli mieszkańcy miasta Kórnik. Do głównych celów strategicznych gminy należą: rozwój infrastruktury i ochrona środowiska, poprawa warunków życia mieszkańców, rozwój turystyki oraz ochrona dziedzictwa kulturowego i promocja gminy. Zdaniem ankietowanych największym problemem gminy są braki w infrastrukturze technicznej, mimo to zaledwie 22% z nich byłoby skłonnych do partycypowania w kosztach jej budowy w miejscu swojego zamieszkania.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Dziemianowicz, W., Szmigiel-Rawska, K., Nowicka, P., Dąbrowska, A. (2012). Planowanie strategiczne. Poradnik dla pracowników administracji publicznej. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
2.Flieger, M. (2009). Ocena gminnych instrumentów wspierania przedsiębiorczości. Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny, rok LXXI, zeszyt 1, 147–167.
3.Gorzelak, G., Jałowiecki, B. (2001). Strategie rozwoju regionalnego województw: próba oceny. Studia Regionalne i Lokalne, nr 1(5), 41–59.
4.Mruk, H., Pilarczyk, B., Szulce, H. (2005). Marketing. Uwarunkowania i instrumenty. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
5.Legutko-Kobus, P. (2011). Rozwój zrównoważony w strategiach lokalnych. Gospodarka przestrzenna w świetle wymagań strategii zrównoważonego rozwoju. Studia KPZK PAN, T. 142, 176–187.
6.Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Kórnik z perspektywą na lata 2008–2017.
7.Uchwała nr XXI /212 /2008 Rady Miejskiej w Kórniku z 26 marca 2008 r. w sprawie: przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Kórnik z perspektywą na lata 2008–2017.
8.Wołowiec, T., Reśko, D. (2012). Strategia rozwoju gminy jako narzędzie zarządzania zmianą gospodarczą. Zeszyty Naukowe WSEI seria: EKONOMIA 5.