Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.46/1-32
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 46/1 2016
ANALIZA PRESJI URBANISTYCZNEJ NA OBSZARY CHRONIONE NA PRZYKŁADZIE GMINY PUSZCZYKOWO

Autorzy: Adam Zydroń
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Magdalena Antkowiak
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Marta Lisiak
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Piotr Szczepański
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Słowa kluczowe: presja urbanistyczna obszary chronione gmina Puszczykowo
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:14 (409-422)
Klasyfikacja JEL: Q01
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W pracy przeanalizowano zagospodarowanie przestrzenne gminy Puszczykowo i określono jego presję na walory przyrodnicze obszarów chronionych w szczególności Wielkopolskiego Parku Narodowego. W badaniach przyjęto założenie, że presja urbanistyczna to przekształcenie niezainwestowanych terenów na cele mieszkaniowe lub usługowe. Miasto Puszczykowo jest jedną z gmin w aglomeracji poznańskiej, w której można zaobserwować proces suburbanizacji, o czym świadczą zarówno zmiany demograficzne (migracje ludności), jak również zmiany w strukturze użytkowania gruntów, a także liczba przeprowadzonych transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Drzazga, D., Ratajczyk, N. (2005). Rozprzestrzenianie się zabudowy aglomeracji łódzkiej na terenach otwartych na przykładzie Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich. Przegląd Przyrodniczy, 16.
2.Głaz, M. (2006). Przekształcenia agrarne strefy podmiejskiej jako efekt oddziaływania miasta Wrocławia. W: J. Słodczyk, R. Klimek (red.) Przemiany przestrzeni miast i stref podmiejskich. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
3.Kazak, J., Pilawka, T. (2013) Warunki życia a migracje w strefie suburbialnej Wrocławia. J.Agribus. Rural Dev. 4(30).
4.Kowicki, M. (2007). Mieszkać w mieście wśród wiejskich krajobrazów. Czasopismo techniczne, z. 2, Architektura 2-A.
5.Lisowski, A., Grochowski, M. (2008). Procesy suburbanizacji. Uwarunkowania, formy i konsekwencje. W: K. Saganowski, M. Zagrzejewska-Fiedorowicz, P. Żuber (red.) Ekspertyzy do Koncepcji Zagospodarowania Przestrzennego Kraju. Tom 1.Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
6.Solon, J. (2010). Sytuacja planistyczna na obszarach parków narodowych i parków krajobrazowych. Studia KPZK, CXXX, 2010.
7.Sowa, D., Tomczak, A. (2012). Praktyka kształtowania zabudowy mieszkaniowej na poziomie planowania miejscowego. Space-Society-Economy, No 11.
8.Strzałkowska, J., Hurba, M. (2008). Skuteczność ochrony środowiska przyrodniczego przestrzeni podmiejskiej na przykładzie aglomeracji Lublina. Problemy Ekologii Krajobrazu, T. XXII.
9.Wasilewski, A., Krukowski, K. (2002). Wyłączenie gleb z rolniczego użytkowania na terenach podmiejskich. Warszawa: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.