Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.46/2-05
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 46/2 2016
REALIZACJA CELÓW SPOŁECZNYCH STRATEGII EUROPA 2020 W POLSCE

Autorzy: Barbara Kryk
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: cele społeczne strategia zalecenia
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:12 (57-68)
Klasyfikacja JEL: O40 Q50 R00
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Sukces strategii Europa 2020jest uwarunkowany realizacją m.in. celów społecznych. Stąd w niniejszym opracowaniu dokonano oceny realizacji tych celów w Polsce na podstawie syntetycznych wskaźników ustalonych dla ich pomiaru, a także oceny wypełniania zaleceń unijnych w tym zakresie, ze szczególnym uwzględnieniem zaleceń dotyczących kwestii zatrudnienia. W artykule wykorzystano metodę analizy aktów prawnych oraz danych statystycznych pochodzących z raportów i opracowań statystycznych na ten temat, a także metodę wskaźnikową.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Decyzja Rady w sprawie wytycznych dla polityki zatrudnienia państw członkowskich. Zintegrowane wytyczne dotyczące strategii Europa 2020 – część druga. 2010. KOM (2010) 193 wersja ostateczna. Bruksela.
2.Eurostat.2016. Dane statystyczne dotyczące zatrudnienia. Pobrane z: ec.europa.eu/esurostat/statistics-explained/index.php/Empolyment-Statistic/pl (30.06.2016).
3.Eurostat. Pobrane z: www.http//epp.eurostat.ec.europa.eu (1.05.2016). Kobiety i mężczyźni na rynku pracy. (2014). Warszawa: GUS.
4.Krajowy Program Reform. Europa 2020. Aktualizacja 2015/2016. 2015. Warszawa: Rada Ministrów.
5.Kryk, B. (2016). Cele społeczne zrównoważonego rozwoju. Polska na tle UE (w druku do Prac Naukowych UE we Wrocławiu).
6.Osoby powyżej 50. roku życia na rynku pracy w 2014 r. (2016). Komunikat Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Pobrane z: http://psz.praca.gov.pl (30.06.2016).
7.Rocznik statystyczny pracy 2015. (2015). Warszawa: GUS.
8.Rynek pracy. (2016). Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. Pobrane z: www.niepelnosprawni.gov.pl/p,80,rynek-pracy, pdf (30.06.2016).
9.Zalecenie Rady w sprawie krajowego programu reform Polski z 2012 r. oraz zawierające opinię Rady na temat przedstawionego przez Polskę programu konwergencji na lata 2012–2015. (2012). Bruksela. COM(2012) 323 final.