Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.46/2-07
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 46/2 2016
OPTYMALIZACJA PROCESU DECYZYJNEGO DOTYCZĄCEGO KSZTAŁTOWANIA ZDOLNOŚCI RETENCYJNYCH ZLEWNI PRZY ZASTOSOWANIU METODY AHP

Autorzy: Karol Mrozik
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Piotr Idczak
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Słowa kluczowe: retencyjność zlewni AHP planowanie w gospodarowaniu wodami Skórzynka Potok Junikowski
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:12 (83-94)
Klasyfikacja JEL: O22 Q01 Q25
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W pracy na przykładzie zlewni (cieku wodnego) Skórzynki, zlokalizowanej w obrębie Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego, podjęto próbę wyznaczenia najkorzystniejszego wariantu ochrony przed powodzią, suszą i deficytem wody poprzez poprawę zdolności retencyjnych zlewni przy użyciu metody AHP. W analizie przyjęto cztery kryteria określające warunki osiągnięcia celu nadrzędnego (społeczno-ekonomiczne, retencyjne, środowiskowe, społeczne) oraz trzy alternatywne rozwiązania (zbiornik małej retencji, zabiegi agrotechniczne, systemy zagospodarowania wody deszczowej. Na podstawie przeprowadzonych analiz wykazano, że najlepszym rozwiązaniem prowadzącym do poprawy retencyjności zlewni są zabiegi agrotechniczne, które powinny być priorytetowo traktowane w programach adaptacji do zmian klimatycznych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adamus, W., Gręda, A. (2005). Wspomaganie decyzji wielokryterialnych w rozwiązywaniu wybranych problemów organizacyjnych i menedżerskich. Badania Operacyjne i Decyzje, 2.
2.Idczak, P., Mrozik, K. (2014). Ocena efektywności kosztowej rozwiązań kształtujących retencję zlewni rzecznej jako sposobu ograniczania zagrożenia powodziowego. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 367.
3.Idczak, P., Mrozik, K. (2015). Wykorzystanie dynamicznego kosztu jednostkowego do oceny efektywności ekonomicznej rozwiązań kształtujących retencję zlewni rzecznej na terenach zurbanizowanych. Ekonomia i Środowisko, 53, 2.
4.Markowski, T. (2011). Terytorialny wymiar zintegrowanej polityki rozwoju – oczekiwania i wyzwania wobec planowania i systemu instytucjonalnego – referat wygłoszony pod-czas posiedzeniu plenarnego KPZK w Warszawie w dniu 13.09.2011. Pobrane z: http://www.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/228f458048511957a85bac91f205df23/T_Markowski_Terytorialny_wymiar_zint_polityki_rozwoju_13092011.pdf?MOD=AJPERES (6.06.2013).
5.Mrozik, K., Przybyła, Cz. (2013). Mała retencja w planowaniu przestrzennym. Poznań: Prodruk.
6.Mrozik, K., Przybyła, Cz., Szczepański, P., Napierała, M., Idczak, P. (2014). Zintegrowane zarządzanie zasobami wodnymi jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego. Prace Naukowe UE we Wrocławiu, 339.
7.Ouma, Y.O., Tateishi, R. (2014). Urban flood vulnerability and risk mapping using integrated multi-parametric AHP and GIS: Methodological overview and case study assessment. Water, 6.
8.Prusak, A., Stefanów, P. (2014). AHP – analityczny proces hierarchiczny. Budowa i analiza modeli decyzyjnych krok po kroku. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
9.Przybyła, Cz., Bykowski, J., Mrozik, K., Napierała, M. (2011). Rola infrastruktury wodnomelioracyjnej w procesie suburbanizacji. Ochrona Środowiska, 13, 1.
10.Saaty, T.L. (2000), Fundamentals of decision making and priority theory with the Analytic Hierarchy Process. Pittsburgh: RWS Publications.
11.Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko perspektywa do 2020 r. (2014). Ministerstwo Gospodarki i Ministerstwo Środowiska. Pobrane z: http://www.kigeit.org.pl/FTP/PRCIP/Literatura/008_3_Strategia_Bezpieczenstwo_Energetyczne_i_Srodowisko_2020.pdf.
12.Yang, X.-L., Ding, J.-H., Hou, H. (2013). Application of a triangular fuzzy AHP approach for flood risk evaluation and response measures analysis. Nat. Hazards, 68.
13.Zawilski, M., Sakson, G. (2013). Wybór metody modernizacji systemu kanalizacyjnego przy wykorzystaniu metody AHP. Ekonomia i Środowisko, 47, 4.