Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.46/2-09
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 46/2 2016
AKTYWNOŚĆ INWESTYCYJNA POLSKICH MIAST WOJEWÓDZKICH

Autorzy: Katarzyna Przybyła
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Słowa kluczowe: miasta wojewódzkie samorządowe wydatki inwestycyjne
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:12 (105-116)
Klasyfikacja JEL: R10
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule dokonano próby określenia i oceny aktywności inwestycyjnej polskich miast wojewódzkich. Na podstawie grupy cech diagnostycznych (wydatki inwestycyjne gmin w przeliczeniu na mieszkańca, wydatki inwestycyjne gmin w relacji do gminnych wydatków ogółem, wydatki inwestycyjne gmin w relacji do dochodów własnych oraz wydatki inwestycyjne na 1 km2) skonstruowano taksonomiczne miary syntetyczne dla badanych miast. Badaniem objęto lata 2004–2014, okres ten to czas szczególnego nasilenia inwestycji, wywołany napływem środków unijnych. Badanie to jest istotne dla określenia dystansu dzielącego badane miasta pod względem wybranego aspektu rozwoju, umożliwia też wyodrębnienie grup miast o zbliżonym poziomie aktywności inwestycyjnej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Brol, R. (1998). Zarządzanie rozwojem lokalnym – definicje, cele, zasady i procedury. W: R. Brol (red.), Zarządzanie rozwojem lokalnym. Wrocław: Wyd. AE we Wrocławiu.
2.Brol, R., Maj, M., Strahl, D. (1990). Metody typologii miast. Wrocław: Wyd. AE we Wrocławiu.
3.Kachniarz, M. (2014). Prymusi i maruderzy – aktywność inwestycyjna gmin dolnośląskich. Prace Naukowe UE we Wrocławiu, 367, 112–118.
4.Klasik, A. (1996). Lokalny rozwój gospodarczy i metody jego budowania. Prace Naukowe AE we Wrocławiu, 734.
5.Kot, J. (2003). Zarządzanie rozwojem gmin a praktyka planowania strategicznego. Łódź: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego.
6.Kulczyk-Dynowska, A. (2011). Region and its development – review of the definition of the region, methods of regions and concepts regional development with emphasis on sustainable development. W: K. Bedrunka, Ł. Dymek (red.), Regional development management and administration: concepts, methods and implementation. Opole: Wyd. Politechniki Opolskiej, 21–39.
7.Kunasz, M. (2006). Przykład zastosowania metod WAP do analizy procesów gospodarowania zasobami ludzkimi. W: D. Kopycińska (red.), Kapitał ludzki w gospodarce opartej na wiedzy. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński.
8.Patrzałek, L. (1996). Funkcje ekonomiczne samorządu terytorialnego w okresie transformacji systemowej w Polsce. Wrocław: Wyd. AE we Wrocławiu.
9.Przybyła, K. (2014). Poziom rozwoju infrastruktury technicznej w miastach wojewódzkich Polski. Prace Naukowe UE we Wrocławiu, 331, 106–115.
10.Stanisławski, M. (2010). Ocena efektywności restrukturyzacji wybranego sektora gospodarki w Polsce z wykorzystaniem taksonomicznego miernika rozwoju społeczno-gospodarczego. Bank i Kredyt, 41(6).
11.Świąder, M., Szewrański S., Kazak J. (2016). The local development index as a tool for the evaluation of socio-spatial inequities. Hradec Economic Days 2016, 3, 197–208.