Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.46/2-11
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 46/2 2016
INSTRUMENTY FINANSOWE W ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

Autorzy: Beata Skubiak
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: instrumenty finansowe obszary wiejskie rozwój fundusze unijne
Rok wydania:2016
Liczba stron:10 (125-134)
Klasyfikacja JEL: R11 R51
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Innowacyjne propozycje dotyczące polityki rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014–2020 mogą przynieść rezultaty w postaci wprowadzenia środków mających na celu zwiększenie zdolności państw członkowskich UE do wspomagania przedsiębiorstw na obszarach wiejskich w uzyskiwaniu dostępu do funduszy, których potrzebują na rozwój swojej działalności. Instrumenty inżynierii finansowej (często określane krócej jako instrumenty finansowe) mają wiele różnych postaci. Wspólnym mianownikiem tych instrumentów jest to, że stanowią one opcję alternatywną do finansowania w formie dotacji oraz umożliwiają recyrkulację początkowych przydziałów środków pieniężnych wykorzystanych na stworzenie funduszy i w ten sposób dalszą stymulację rozwoju obszarów wiejskich. Istnieje obecnie luka informacyjna w kwestii potencjału instrumentów finansowych PROW jako narzędzia stymulacji rozwoju obszarów wiejskich. Celem niniejszego artykułu jest prezentacja instrumentów finansowych PROW 2014–2020, których wykorzystanie może przyczynić się do realizacji celów w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz szerzej pojętego rozwoju gospodarczego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Anokhin, S., Grichnik, D., Hisrich, R.D. (2008). The Journey from Novice to Serial Entrepreneurship in China and Germany: Are the Drivers the Same?, Managing Global Transitions, 2 (6).
2.COM(2010)672, wersja ostateczna z 18.11.2010. Pobrane z: http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/communication/index_en.htm (14.03.2014).
3.Elenurm, T., Ennulo, J., Laar, J. (2007). Structure of Motivation and Entrepreneurial Orientation in Students as the Basis for Differentiated Approach in Developing Human Resources for Future Busin ess Initiatives, Estonian business school review, 13.
4.Erabi, M. (2003). Entrepreneurship is the process of wealth creation. Journal of Marketing, 31.
5.Dadvarkhani, F., Rezvani, M.R., Imani Ghashlagh, S., Bozarjomehri, Kh. (2011). Analyzing the role of tourism in the development of entrepreneurial characteristics and entrepreneurialism among rural youth (Case study: Kandovan and Skandan village in Esco city), Research in Human Geography, 78.
6.Farid, D. (2009). Investigate the relationship between creativity and entrepreneurship among male and female athletes and nonathletes (Case Study: Yazd University Students), Sports Management, 2.
7.Gresov, C., Darzin, R. (1997). Equifinality functional equivalence in organization design. Academy of Management Review, 11 (2).
8.Instrumenty finansowe w polityce spójności na lata 2014–2020 (2014). Komisja Europejska.
9.Jarley, P., Firoito, J., Thomas, J. (1997). A structural contingency approach to entrepreneurship in US. Academy of Management Journal, 40.
10.Petrin, T. (1994). Entrepreneurship as an Economi c Force in Rural Development, Keynote Paper.
11.Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (PROW 2014–2020) (2014). Warszawa: MRiRW.
12.Rezvani, M.R., Najarzadeh, M. (2008). Analyzing the field of the villagers’entrepreneu rship in development proces in rural areas, case study: Village of South Baraan in Isfahan province, Journal of Entrepreneurship Development, 2.
13.Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 347/487.
14.Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. (Dz.U. L 347 z 20.12.2013 r., s. 884) oparte na porozumieniu politycznym osiągniętym w czerwcu 2013 r. przez Parlament, Radę i Komisję (głosowanie Parlamentu w dniu 20 listopada 2013 r. – rezolucja P7_TA(2013)455).
15.Weijermars, R. (2010). Value chain analysis of the natural gas industry: Lessons from the US regulatory success and opportunities for Europe. Journal of Natural Gas Science and Engineering, 2 (2–3).